Forrige Næste

Km 28,2 fra Svendborg
Km 9,5 fra Nyborg

  

Oversigt over stationer/trinbrætter i Nyborg Kommune på SNB. Ved at klikke på den ønskede station springes direkte til denne, hvis du ikke ønsker at tage hele turen fra Nyborg til Rygård


Slude vist på ældre kort (1:20.000)

Efter Kogsbølle (set mod Svendborg) oprettedes Slude Holdeplads med læssespor. Stationen var ensomt beliggende. Trafikken var derfor meget begrænset og var først og fremmest et ønske fra indehaveren af Sludegård

 

Slude Holdeplads med ankommende damptog fra Nyborg, årstal ukendt men fra banens tidligste år (Foto: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

Slude Holdeplads set fra banesiden kort før banens ophør. Stationen lå på banens højre side set fra Nyborg (Foto: Erik V. Pedersen, 23/5-64)

 

Slude stationsskilt (Foto: Erik V. Pedersen, 23/5-64)

 

Slude Holdeplads set fra vejsiden (Foto: Erik V. Pedersen, 23/5-64)

 

Slude Holdeplads set fra syd (Foto: Erik V. Pedersen, 23/5-64)

 

Slude Holdeplads med varehuset formodentlig 1964 (Ophav: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

Slude Holdeplads med tog 172 den 30. maj 1964 (Foto: Otto Høj Madsen)

 

Slude Holdeplads med tog og overkørslen lige syd for holdepladsen. Billedet er formodentlig fra den sidste vinter, banen eksisterede - 1963-64 (Ophav: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

MP 543 lige syd for Slude Holdeplads på vej mod Frørup/Svendborg formodentlig vinteren 1963-64 (Ophav: Ørbæk Lokalhistoriske Arkiv)

 

Slude Holdeplads 1954 set fra luften (Ophav: Cowi A/S)

,,

Det stod i avisen for 126 år siden:

Svendborg Avis den 27. dec. 1898

>> Ny Varehuse.
Det tidligere benyttede Trævarehus ved Hesselager Station er nu delt i 2 lige store Dele, hvoraf den ene Del allerede er indrettet til Varehus ved Slude Holdeplads og den anden Del er under Opførelse ved Bønkel Holdeplads <<

,,

Det stod i avisen for 118 år siden:

Fyens Stiftstidende den 23. jul. 1906

>> Iaftes er en 70-aarig Dame omkommen ved Slude Holdeplads.

Den gamle Dame, der rejste med det Kl. 10¾ til Nyborg fra Svendborg ankommende Tog, skulde have været af ved Frørup Station, men stod ved en Fejltagelse først ud ved Slude.

Hun var den sidste i Rækken af de af den paagældende Kupee udstigende Passagerer, og inden hun naaede at komme helt ned paa Jorden, satte Toget sig i Bevægelse, hvorved hun faldt om - muligvis tillige ramt af Toget.

Da dette var kjørt bort, fandtes hun liggende død.

Den Forulykkede var en Fru Emilie Hansen fra Frederiksberg <<

 

Næste dag var der mere om ulykken i Berlingske Tidende:

,,

Det stod i avisen for 118 år siden:

Berlingske Tidende den 24. jul. 1906

>> Vor Meddeler i Nyborg telegraferer igaar Eftermiddags:

Ved det i Formiddag foretagne legale Ligsyn er det konstateret, at den iaftes ved Slude Station forulykkede Enkefru Hansen har faaet Brystkassen og Rygsøjlen knust, og uagtet der ikke har fundet nogen udvendig Blødning Sted og Tøjet ikke engang er skaaret istykker maa et Hjul dog antages at være gaaet over hende <<

,,

Det stod i avisen for 111 år siden:

Jyllandsposten den 27. aug. 1913

>> En Bankrøver-Jagt i Svendborg. 

Forleden Aften havde Bankrøver-Sensationen et stærkt Tag i Svendborg, hvor der foretoges en Anholdelse, som dog snart viste sig at være forgjæves.

Fra Slude telefoneredes til Svendborg Station, om man vilde tage sig af to Personer, som havde løst Billet fra Slude til Svendborg og efter Signalementet maatte være de to efterstræbte Bankrøvere fra Kjøbenhavn. Stationsforstanderen underrettede Statpolitibetjenten, som tog to af Byens Betjente med til Sydtoget, og Alt var klart til, at de to Bankrøvere skulde gaa i Saxen. Betjentene fandt ganske rigtigt de to ommeldte Rejsende og tog dem med til Stationen, hvor de blev forhørte og visiterede, medens Rygtet spredte sig i Byen om, hvilken 'Ære' der var overgaaet den. Rygtet spredte sig forresten endnu videre. En halv Time efter ringede et Blad i Fredericia Politistationen op og spurgte, om man kunde ønske til Lykke.

De to Anholdte var i Følge 'Fyns Tidende' strax med paa Situationen. De talte nok saa fornøjet om 'Bankräuber', som de nok havde hørt om paa Vejen fra Kjøbenhavn. Den ene af dem havde det omtalte Ar. Det var to tyske Haandværkssvende, ret velklædte, henholdsvis 37 og 27 Aar. Den ene var Metalarbejder, den anden Drejer. De store 'Sedler', som der var talt om fra Slude, viste sig at være Laanesedler. Iøvrigt var deres Papirer stemplet i Kjøbenhavn og fuldt i Orden, saa de snart kunde sige Farvel til Politistationen og drage ind paa Svendehjemmet, hvor de lagde sig til Hvile med Bevidstheden om at have været Dagens Helte i Svendborg <<

,,

Det stod i avisen for 109 år siden:

Fyens Stiftstidende den 29. sep. 1915

>> En Tyr foran Toget.

Paa Svendborg-Nyborg-Banen maatte Middagstoget iforgaars mellem Slude og Frørup standse, fordi en Tyr var kommen ind paa Banelinien. Skønt Lokomotivføreren gjorde alt for at skræmme Tyren bort, fortsatte denne i jevn Luntetrav lige ud af Sporet indtil Frørup Station.

Lokomotivpersonalet har gentagne Gange haft Besværligheder med Tyren, der synes at nære en vis Forkærlighed for at bisse rundt paa Jernbanelinien. Derfor gør Ejeren vidst bedst i snarest at faa sin Tyr bunden paa sine Enemærker, ellers risikerer han let at miste Tyren og tillige faa sig en større Bøde for Overtrædelse af Jernbanens Politireglement <<

,,

Det stod i avisen for 90 år siden:

Fyens Stiftstidende den 21. aug. 1934

>> Toget, der ankommer hertil (Nyborg) fra Svendborg ved 1-Tiden om Middagen, naaede ikke frem igaar. I Nærheden af Slude nægtede Motoren at yde Tjeneste, saa Toget maatte blive paa Stedet. Toget herfra Kl. 12,45 kunde derfor ikke komme frem, hvorfor de Rejsende, der skulde videre, blev ført til Svendborg i Droskebiler, og Toget gik tilbage til Nyborg med de Rejsende sydfra. Efter en Times Forløb havde man faaet Banen ryddet, idet Vognen med den havarerede Motor slæbtes ind til Slude Station <<

,,

Det stod i avisen for 86 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 26. dec. 1938

>> Fra Tog til Slæde.
Togene fra Svendborg til Nyborg, der Aftenen før Juleaftensdag blev siddende i en Snedrive ved Slude, lykkedes det ud paa Natten at komme fri.
Passagererne i Svendborg-Nyborgtoget befordredes i Slæder videre til Nyborg, efter at de havde ventet en rum Tid paa Slude Station <<

,,

Det stod i avisen for 81 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 19. dec. 1943

>> Tre Telefon-Folk kulosforgiftede paa Slude Station.
Trækulsgryden i det lukkede Materialeskur, hvor de spiste Frokost, udviklede Kulilte.
I Gaar Eftermiddags indtraf paa Slude Station en dramatisk Kulosforgiftning i et lille Materialeskur, som er indrettet i en gammel Jernbanevogn.
Flere af Telefonvæsenets Folk fra Nyborg: Telefonformand Konradsen, Montør H.P. Nielsen og Telefonarbejder Thorkild Andersen, havde repareret Ledningsnettet i Slude og var gaaet ind i Materialeskuret for at spise Frokost. Paa grund af Kulden havde de stillet den aabne Trækulsgryde, som benyttes til Loddearbejde, ind i Værkstedsskuret for at varme det op. De havde begaaet den Letsindighed at lukke Døren til Skuret, for at der kunde blive lunere derinde, og mens de spiste, udvikledes Kulilte fra "Ildgryden", der var uden Aftræk.
Nielsen og Andersen var saa medtagne, at de var ude af Stand til at rejse sig. I sidste Øjeblik lykkedes det Telefonformand Konradsen at faa Døren slaaet op, og han vaklede over til Stationen for at tilkalde Hjælp. Han var dog saa medtaget, at han ikke var i Stand til selv at telefonere efter Falcks Redningskorps.
Stationsbestyrer, Enkefru Rasmussen, der var alene paa Stationen, alarmerede straks Falck. Da Ambulancen kom i Løbet af en halv Snes Minutter, bragte den dem alle tre til Nyborg Sygehus. Værst medtagne var Thorkild Andersen, der under Turen til Nyborg blev behandlet med Karbogen og kom derved nogenlunde til Hægterne. Paa Sygehuset viste det sig at Konradsen og Nielsen var saa restituerede, at de kunde tage til deres Hjem, hvorimod Thorkild Andersen blev indlagt paa Sygehuset, hvor han maa blive nogle Dage <<

,,

Det stod i avisen for 77 år siden:

Fyns Venstreblad den 15. nov. 1947

>> Natlig dramatisk Togbrand ved Slude.
Motorvogn med 16 Passagerer i Flammer.
Der skete Skade for ca. 200.000 Kr.
Natten til i Gaar er en af Sydfynske Jernbaners Motorvogne i Toget, der afgaar fra Nyborg lidt over Midnat, fuldstændig brændt ved Slude Station.
Med Toget, der førtes af Motorfører Hansen, Faaborg, var 16 Rejsende, og der medførtes en Postvogn.
Toget er hurigkørende og standser kun faa Steder paa Strækningen Nyborg-Svendborg.
Lidt før det var naaet Slude Station, bemærkede Motorføreren, at det brændte langs hele Vognens Understel, og Flammerne var saa kraftige, at han, da han standsede, opfordrede Passagererne til at forlade Toget. Samtidig forsøgte han at slukke Ilden med Skumslukkeren, men det var umuligt.
Fra Slude Station, hvor man havde bemærket Branden, tilkaldtes Falck fra Nyborg og Ørbæk. Slukningstogene kom hurtigt frem, og man lagde Slange ud i Slude Stations Brønd, men den blev tør i Løbet af et Par Minutter, og derefter maatte Slangemateriellet føres ud til en Bæk.
Alt Slukningsarbejde var imidlertid forgæves, den store Motorvogn forvandledes til et Skelet af forvredne Jerndele, og kun Understellet og Hjulene var tilbage.
De Rejsende blev i Biler transporteret videre til deres Bestemmelsessted.
Eksperter har foretaget Undersøgelser, og det menes, at Ilden stammer fra Udstødningsrøret. Motorvognens Vrag blev i Løbet af Natten slæbt til Nyborg og vil senere blive ført til Sydfynskes værksteder i Odense.
Motorvognen, der var ca. 20 Aar gammel, repræsenterer en Værdi paa godt 200.000 Kr. <<


Netop den aften indeholdt postvognen store mængder post, som personalet prøvede at redde ved at frakoble postvognen, men da sporet falder fra Slude ned mod Nyborg, og vognen ingen bremseanordning havde, begyndte den at køre tilbage mod Nyborg med ret stor fart. Nyborg Lokalstation blev underrettet og fik stillet indgangssporskiftet til sidespor ligesom man sendte mandskab til overkørslen ved Vindingevej for at advare trafikanterne. Heldigvis standsede vognen af sig selv ca. 1 km før. Den udbrændte motorvogn blev erstattet med 212.500 kr. af privatbanernes gensidige forsikringsforening

,,

Det stod i avisen for 76 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 1. jan. 1948

>> FUT-FUT
Her er en Futtogshistorie fra en af Dagene mellem Jul og Nytaar, men ingen Julehistorie. Alligevel god at tage Lære af. Der kom en Mand ind i en Kupé i Toget fra Svendborg til Nyborg. Han kom til at sidde med tre andre, som savnede en Fjerde-mand til et Slag Kort. Om den nyankomne vilde være med? Lad gaa, og saa spillede de ganske smaat om smaa Indsatser. Manden, som var inviteret til Kortspillet, sad i Held. Ved Hesselager fangede han et Glimt i Øjet hos en af de andre, og en af disse foreslog at sætte Indsatserne lidt i Vejret. Udmærket. Vor mand sad stadig i Held, og lidt før Slude Station havde han vundet 80 Kr. Her fandt han det værd at sige Stop et Øjeblik, mens han gik ud paa Toilettet. Hans Overtøj og Bagage befandt sig i Sidegangen, og ved Slude sprang han af og fortsatte til Nyborg i en lejet Bil, efterladende de tre Bondefangere med et samlet Tab paa 80 Kr. <<

,,

Det stod i avisen for 70 år siden:

Fyns Venstreblad den 27. okt. 1954

>> Roetransportør ned over arbejder.

Paa Slude station var man i gaar eftermiddag i færd med at læsse nogle roer med roetransportør, og herunder væltede transportøren ned over ekstraarbejder Carl Møller Christensen, Nyborg. Han fik forslaaet ryggen ret alvorligt, og Falck maatte køre ham til Nyborg sygehus <<

,,

Det stod i avisen for 70 år siden:

Fyns Social-Demokrat den 10. dec. 1954

>> "De slaar os ihjel ... "

Uhyggelig natlig oplevelse paa Slude station.

I nat kl. 3.15 blev politiet i Nyborg alarmeret. En mand ringede og raabte i telefonen: De slaar os ihjel herude.

Manden, der ringede, er gift med stationsmester fru Rasmussen, Slude station. Politiet tog straks derud, hvor man fik oplyst, at fru Rasmussen var vaagnet ved 3-tiden ved, at der befandt sig en fremmed mandsperson i lejligheden paa stationen. Hun saa, at der var lys i entreen, og at døren til ægteparrets soveværelse blev lukket i. Hun vækkede sin mand, der sov i sengen ved siden af hende, og de laa et øjeblik og talte om, hvad de skulle gøre.

Derefter stod manden op og gik ud i entreen. Her stod en fremmed mand bag sovekammerdøren med en sæk over sit hoved og en jernstang i sin ene haand. Da den fremmede, der aabenbart havde forberedt et røverisk overfald, følte sig opdaget, flygtede han med sækken ned over hovedet og jernstangen.

Politiet rekvirerede assistance fra Odense og Nyborg, ligesom de omliggende politikredse blev alarmeret, og ialt 15 mand kom i løbet af natten i arbejde med at efterspore røveren. Han blev sporet til et stykke ud ad landevejen, hvor man fandt sækken og jernstangen, som han havde bortkastet. Man regner med, at det er den samme person, der i mandags forsøgte indbrud paa Slude station <<

 

Sludes første bestyrer fra 1897 til 1906 var ekspeditrice Kirstine Amalie Jensen født Rasmussen den 21/4-1863 i Båring, Asperup sogn, Odense Amt

Næste stop: FRØRUP


til oversigtskortet