Nedlagt for 60 år siden:

Svendborg-Nyborg banen (SNB) 

1897-1964

Banen blev anlagt som privatbane i årene 1895-1897. Indvielsen fandt sted den 1. juni 1897, og sidste tog kørte den 30. maj 1964. Altså en levetid på 67 år – to år mere end den konkurrerende bane over Ringe, der blev åbnet samme år. Den store privatbanelov af 8. maj 1894 omfattede 29 baner og deriblandt en bane fra Nyborg til Svendborg. Statstilskuddet var sat til 50 pct. af anlægskapitalen.

Af den samlede aktietegning på 1.185.000 kr. tegnede Nyborg Kommune 80.000 kr. Baneanlægget kostede 2.370.800 kr. Man skrev dengang, at banen var den dyreste i Danmark at anlægge pr. km på grund af de meget omfattende jordarbejder på den 37,7 km lange strækning. Anlægsarbejdet blev på strækningen Nyborg-Langå (Rygård) udført af firmaet Johansen & Madsen sammen med fa. Glud, Werner & Winkel. Alle erfarne jernbaneentreprenører. Der var stationer (st), holdepladser (h) og trinbrætter (t) følgende steder mellem Nyborg og Svendborg: Bynkel (h), Kogsbølle (t), Slude (h), Frørup (st), Øksendrup (st), Glorup (t), Rygård (st) – egentlig Langå, men da dette stationsnavn allerede fandtes valgte man i stedet ”Rygård” efter herregården beliggende samme sted, Hesselager (st), Gudme (st), Oure (st), Vejstrup (st), Skårup (st), Holmdrup (h) og Kristiansminde (t). Stationsbygningerne var tegnet af DSB’s overarkitekt Heinrich Wenck.

 

Oversigt over stationer/trinbrætter i Nyborg Kommune på SNB. Ved at klikke på den ønskede station springes direkte til denne, hvis du ikke ønsker at tage hele turen fra Nyborg til Rygård

 

Svendborg-banens fødsel

I 1882 var der fra Svendborg udstukket en linie over Hesselager til Frørup og herfra både til Nyborg over Holckenhavn Fjord og til Ørbæk. Omkostningerne ansloges til for Ørbækbanen 1.282.000 kr. og for den direkte linie over Nyborg Havn til Statsbanestationen til 2.147.000 kr. En nedsat komité forhandlede i 1884 med et udvalg for Ringe-Nyborg banen om en fællesstrækning fra Ørbæk eventuelt Refsvindinge til Nyborg, men enighed opnåedes ikke. Da det imidlertid kun viste sig muligt at tegne det for en bane til Ørbæk nødvendige beløb, og det i 1889 forventedes, at Ringe-Nyborg banens anlæg var nært forestående, indgaves andragende om koncession på en bane Svendborg-Ørbæk. Ministeren svarede, at der ikke var udsigt til behandling i Rigsdagen, og først ved lov af 8. maj 1884 blev der givet hjemmel for banen som en jernbane fra Svendborg til Nyborg. Da statens tilskud muliggjorde tilvejebringelse af det nødvendige beløb, ansøgte et af kommunerne nedsat forretningsudvalg om eneretsbevilling, som udfærdiges under 22. december 1894, og anlægget blev kort efter påbegyndt.

 

Da jernet på dette tidspunkt var billigt, indkøbtes der bedre og sværere skinner, og samtidig anskaffede man sværere lokomotiver. Endvidere indhegnedes banen, da dette fandtes at være en økonomisk fordel på grund af lavere erstatning til lodsejerne. Et forøget materielindkøb i forbindelse med højere ekspropriationsudgifter i købstæderne end påregnet medførte dog, at den endelige aktiekapital blev 2.370.800 kr. Materiellet bestod af 4 lokomotiver og 44 vogne, hvoraf 30 godsvogne. Såvel i Nyborg som i Svendborg anlagdes særlig station.

 

Den 1. juni 1897 fandt der en festlig indvielse af banen sted med deltagelse af bl.a. kgl. kommissarius, kammerherre Tobiesen, og driften påbegyndtes med 4 tog daglig i hver retning. Forbindelsessporet til statsbanestationen i Nyborg blev dog først taget i brug den 5. september 1897, hvorfor der indtil nævnte tidspunkt etableredes omnibuskørsel fra Lokalstationen. 

 

I november 1897 valgte Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab etatsråd Hansen, Mullerup, til formand for dets repræsentantskab og borgmester Schou, Nyborg, til direktionens formand. Som driftsbestyrer udnævntes ved banens åbning ingeniør ved anlægget A. Ammentorp, Svendborg.

 

Banens økonomiske forhold i de tidligste år

 

Driftsindtægten af den 5,1 mil (37,7 km) lange bane udgjorde i driftsperioden 1897-98 (10 måneder) 132.214 kr. og udgiften 99.353 kr. og for året 1898-99 henholdsvis 151.255 kr. og 118.407 kr. Fra 1. august 1902 overtoges banen i forpagtning af det sydfynske jernbaneselskab for et tidsrum af 20 år med en afgift på 40.000 kr. årligt for de første 5 år, 45.000 kr. for de næste 5 og derefter 50.000 kr. årligt samt mod en reservefondshenlæggelse på 10 pct. af forpagtningsafgiften. Forpagtningen blev i 1922 fornyet ligeledes for 20 år med en afgift af 47.000 kr. årligt samt andel i overskud. Forud for 1. august 1902 er til nyanskaffelser m.v. anvendt ca. 30.000 kr. og opsparet ca. 115.000 kr. I de 4 måneder af året 1902-03, hvor selskabet selv drev banen, var indtægten 61.632 kr. og udgiften 54.622 kr. og beløbene udgjorde i de følgende 8 måneder 103.830 kr. og 91.575 kr. og var i 1903-04: 168.648 kr. og 154.034 kr., i 1920-21: 826.251 kr. og 931.118 kr. samt i 1930-31: 434.943 kr. og 439.803 kr.

 

Endnu en beretning om Svendborgbanens fødsel

 

Den spæde spire til anlæggelsen af en jernbane mellem Svendborg og Nyborg stammer helt tilbage fra starten af 1830’erne. Tanker og ideer til en sådan jernbane blev fostret af egnens ledende mænd. Først i 1882 kom der så meget skred i jernbaneplanerne, at en kreds af lokale mænd med visionerne i orden, kunne invitere til et møde på Oure Kro den 17. april 1882. Initiativtagerne var godsejer H. Jørgensen, Tidselholt. Dons, Hesselagergård. Skolebestyrer Hørluck. Gårdejer Lars Nielsen, Langå og Anders Pedersen, Gudme. Der var mange af egnens beboere og andre interesserede til stede ved mødet, hvor man drøftede muligheden for anlæggelse af en let jernbane på egnen med forløb fra Svendborg via Skårup over Vejstrup, Oure, Gudme, Hesselager, Langå og herfra videre til endestationen i Ørbæk eller Nyborg. Omtalte godsejer Jørgensen var en personlighed, som udførte et stort stykke arbejde for at få etableret en jernbane. Mødet på kroen i Oure have sat sindene så meget i bevægelse, at et nyt møde kom på tale et par år senere, og dette møde afholdtes i Hesselager med næsten 200 deltagere. Man fik nedsat et udvalg med konsul Jensen og borgmester Hall, Nyborg, i spidsen, som skulle arbejde med planer om at bygge en jernbane fra Svendborg over Hesselager og med tilslutning til et punkt på Ringe-Nyborgbanen. Først tre år senere enedes man om at afholde et nyt møde om banen på Frørup Mejeri den 28. december 1887. Her drøftedes frugterne af Hesselager-mødet, hvor hovedtemaet var en linieføring med tilslutning et sted på Ringe-banen.

Dette møde havde Frørup-egnens beboeres store interesse, da man ikke kunne tilslutte sig den foreslåede linieføring. Til at varetage de lokale interesser havde man valgt Laub, Sludegård. Han mente, at Frørup sogn så godt som ingen nytte ville få af linieføringen til Ørbæk. Ingen ville køre en omvej på 2 mil over Ørbæk til Nyborg, når den direkte vej til Nyborg kun var ca. 1 mil, mente han. Han slog endvidere til lyd for, at man burde gå ind for den direkte linieføring over Slude, Kogsbølle af hensyn til rejsetid, passagerer og godsforsendelser. Laub sluttede med at stille en resolution om at banen førtes direkte mellem Nyborg og Svendborg over Hesselager, Frørup, og det kunne næsten hele forsamlingen tilslutte sig.

I 1894 var Svendborg-Nyborg banen med på jernbaneloven, og et forretningsudvalg fik eneretsbevilling på at drive banen. Udvalget bestod af jægermester H. Jørgensen, overretssagfører J. Knudsen, Svendborg, forpagter H.P.Nielsen, Oure, forpagter P.Rasmussen, Brændeskov, kanseliråd, kapt. M.Sørensen, Nyborg. Bevillingen betingede at jernbanen skulle drives indtil 1990 og dagligt befordre personer og gods ved hjælp af lokomotiver. Denne betingelse var svær at opfylde, idet man allerede i 1927 gik over til delvis motordrift, og i 1964 ophørte banen som bekendt, så den 100-årige betingelse havde man ingen mulighed for at indfri.  

 

Anlægget 

Banen blev bygget i årene 1895-97. På samme tidspunkt var bygningen af Nyborg-Ringe banen i gang, og der blev konkurreret om at blive først færdig, da man fra Ringe-banens ledelses side ville vænne de rejsende til at tage turen over Ringe til Svendborg. Ringe-banens åbning blev dog forsinket af et større jordskred ved Ladegårdsåen og åbnede først senere på året. Man så ikke i Nyborg-Svendborg-banen nogen kær søster.

,,

Det stod i avisen for 129 år siden:

Svendborg Avis den 29. apr. 1895

>> Banelinien for Svendborg-Nyborg-banen er i de sidste Dage atter blevet afstukken paa et nyt Sted fra Holckenhavnsnoret til Nyborg.

For at undgaa to Overskæringer af Landevejen til Svendborg er den nu lagt Vest for den bag om Dyrehavegaard, hvor Terrænet vel vil medføre større Udgravninger paa en temmelig lang Strækning.

Baade Nyborg By og mange Landboere mod Syd er stærkt stemte for denne Linie, der ikke som den tidligere udstukne vil genere Færdselen paa Landevejen <<

 

De to forslag til linieføring ved Nyborg ses på kortet. Den røde løsning krydsede vejen til Svendborg to gange, men sparede et meget stort jordarbejde. Heldigvis blev den grønne linieføring valgt, selv om vejtrafikken nok ikke var ret stor dengang 

,,

Det stod i avisen for 129 år siden:

Fyns Venstreblad den 21. jun. 1895

>> Det ny Baneanlæg.

Den Strid, der i lang Tid har staaet om Svendborg-Nyborg Banens Retning, har nu fundet sin Afslutning, idet den af Nyborg Jærnbaneudvalg foreslaaede Linie er endelig fastslaaet af Besigtigelseskommissionen.

I sin tid gik Banens Forretningsudvalg ind paa at gennemføre den af Nyborg foreslaaede Linie, imod at Nyborg paatog sig at opfylde følgende 3 Punkter:

1) Erstatning for Gennembruddet af Dyrehaveskoven;

2) at skaffe Plads til den overflødige Fyld, som vilde fremkomme ved Gennemgravningen af den store Bakke;

3) Herpaa svarede Nyborg Byraad, at man ønskede at afvente Besigtigelseskommissionens Ankomst, og haabede, at begge Linier vilde blive forelagt denne.

Forhandlingerne har i de sidste Dage været ført mellem Besigtigelseskommissionen, Nyborgs Repræsentant i Forretningsudvalget, Kancelliraad, Kapt. Sørensen, og Nyborgs to Delegerede, d' Hrr. Konsul Bøttern og Fabrikant Thuesen.

Følgende Resultat er opnaaet:

De to første Punkter i Forretningsudvalgets Fordringer bortfalder (Erstatningen for Skovens Gennemskæring og Bortskaffelsen af Fylden), medens Nyborg betingelsesvis er gaaet ind paa 3die Punkt, idet Kommunen forpligter sig til, hvis de tegnede Beløb viser sig at være utilstrækkelige, da at tegne et Aktiebeløb af indtil 5000 Kr.

Sagen var for i Byraadets Møde i Onsdags Aftes, og Raadet akcepterede den med Besigtigelseskommissionens trufne Aftale <<


I sommeren 1895 var projektet klar til at blive udbudt i licitation, og nedenstående annonce kunne ses i mange af landets dagblade: 

,,

Det stod i avisen for 129 år siden:

Fyens Stiftstidende den 7. aug. 1895

>> Svendborg-Nyborg Jernbane.

Jord-, Bro- og Stenkistearbejderne samt Sporlægningen paa Strækningerne Holmdrup-Langaa og Langaa-Nyborg af Svendborg-Nyborg Jernbane udbydes herved i Entreprise.
Førstnævne Entreprise omfatter tillige Sporarbejderne paa Banestrækningen Svendborg-Holmdrup.
Betingelser for Udførelsen af Arbejderne kunne erholdes udleverede ved Henvendelse til Banens Ingeniørkontor i Svendborg, hvor tillige Tegninger, vedrørende Anlæget, ere fremlagte til Eftersyn.
Tilbud, der kunne omfatte en enkelt eller begge Parceller af Arbejdet, indsendes, forsynede med Udskrift "Tilbud paa Jordarbejde ved Svendborg-Nyborg Banen" til Banens Ingeniørkontor i Svendborg inden den 15de August, Kl. 1½ Efterm.
Svendborg den 1ste August 1895.
Forretningsudvalget <<


Resultatet af licitationen kunne læses i avisen senere på måneden:  

,,

Det stod i avisen for 129 år siden:

Berlingske Tidende den 26. aug. 1895

>> Svendborg-Nyborg Jernbane.

Ved Licitationen over Jord-, Bro- og Stenkistearbeidet og Sporlægningen indkom flere Tilbud, hvoraf de billigste vare fra Firmaet Hofmann & Gunnarson for Strækningen Holmdrup-Langaa og fra Firmaet Glud, Winkel, Werner, Madsen & Johannsen for Strækningen Langaa-Nyborg. Tilbudene fra disse Firmaer lød paa henholdsviis 240,000 Kr. og 334,4000 Kr. <<


Arbejdet begyndte efteråret samme år. Første delstrækning fra Svendborg til Langå var 21,7 km (stationen i Langå kom til at hedde "Rygård"). Anden del Langå-Nyborg var 15,7 km lang  

,,

Det stod i avisen for 129 år siden:

Svendborg Avis den 31. aug. 1895

>> Laanet til Svendborg-Nyborg-Banen.

Form. meddelte i Amtsraadets Møde i Gaar, at Staten havde tilstaaet Amtet et Laan paa 520,000 Kr. til Anlæget af Svendborg-Nyborg-Banen, heraf 300,000 Kr. til Landkommunerne og 220,000 Kr. til Amtskommunen, Pengene skulde modtages straks, hvorfor det vedtoges at indsætte de 220,000 Kr. i Svendborg Bank til 3 pCt. p.A., da Amtsraadet ikke havde Brug for disse Penge før næste December Termin, da det skulde tilbagebetale det Laan, som det havde optaget i Fyns Stifts Sparekasse til nævnte Jærnbaneanlæg <<

,,

Det stod i avisen for 129 år siden:

Svendborg Avis den 3. sep. 1895

>> Overløberne og Jærnbanerne.

De stedfundne Taksationer af Jordarealer, der skal afstaas til Svendborg-Nyborg-Banen, har næsten over alt vakt megen Utilfredshed. De fleste klager over, at de langt fra faar den Erstatning for Afstaaelse og Ulempe, som Villighed kræver. Der er i Fald Ejendomsbesiddere imellem dem, der maa afgive Jord til Jærnbanen, der kun faar 1000 Kr. pr. Td. Land, som de selv har givet 1400 Kr. pr. Td. for. [1 tønde land = 5516 m²]

Lodsejerne er ogsaa sat helt ud af Spillet, idet Ekspropriationen m.v. foretoges efter Enevældens Forordning af 5. Marts 1845 og ikke efter Loven af 10. Marts 1861.

De fleste har maaske glemt, at Venstre under Jærnbanelovens Behandling kæmpede ihærdigt for at faa Loven af 10. Marts 1861 sat i Stedet for Forordningen af 1845; men lige meget hjalp det, Højre og Overløberne stemte Ændringsforslaget herom ud ved 2den Behandling af Jærnbanelovforslaget. Nu maa Beboerne, hvis Ejendomme overskæres af Banen, føleligt undgælde for denne Del af Overløberpolitikens Virkninger <<

 

 

Dampgravemaskine ved Fjordparken i Nyborg 1896. Kirken ses til højre (Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

,,

Det stod i avisen for 129 år siden:

Svendborg Avis den 4. okt. 1895

>> En Gravemaskine er indtruffen til Nyborg for at anvendes ved Anlæget af Svendborg-Nyborg-Banen. Maskinen koster ca. 23,000 Kr. og kan udrette lige saa meget Arbejde som et halvt Hundrede Mand. Den arbejder med en stor Ske, der ved Dampkraft føres imod den Jordmasse, som skal udgraves. Med hver Skefuld fylder den en almindelig Tipvogn.

Det store Uhyre, der er ført til Nyborg paa 4 Jærnbanevogne, vejer 24,000 Pund [12 tons]. Den stilles op nær Holkenhavnsfjorden, hvor den skal grave sig igennem Højen (en Dybde af 31 Fod [9,7 m]). Herfra føres den hen til Sofienberghøjen bag Dyrehavegaard; her æder den sig omtrent lige saa langt ned <<

 

Dampgravemaskinen virkede åbenbart tilfredsstillende, da der blev bestilt en ekstra:

,,

Det stod i avisen for 128 år siden:

Svendborg Avis, den 20. jan. 1896

>> En ny Gravemaskine er ankommen hertil og sat i Arbejde paa Banestrækningen en Mils [ca. 7,5 km] Vej Syd for Nyborg. Den anden er bleven flyttet hen i Marken bag Dyrehavegaard og skal herfra æde sig ind til Nyborg <<

 

 

Annonce i Berlingske Tidende den 18. feb. 1896. Hvis de 650 telefonpæle skulle dække hele den 37 km lange banestrækning, kunne der være ned til 60 meter mellem de enkelte stænger, hvilket nok også passer meget godt, selv om man ikke brugte metersystemet dengang

,,

Det stod i avisen for 128 år siden:

Svendborg Avis den 21. apr. 1896

>> Svendborg-Nyborg Jernbaneanlæg.

Til Anvendelse ved Opførelsen af Bygninger paa nogle af Landstationerne og Holdepladserne paa Svendborg-Nyborg Jernbane ønskes leveret

148,000 Stkr. flammede Mursten,

  38,500   "      røde Facadesten,

  61,500   "      gule        "              samt

        300   "      røde Kilesten

paa Betingelser, der henligge til Eftersyn paa Svendborg-Nyborg-Banens Ingeniørkontor i Svendborg samt paa Ingeniør Jacobsens Kontor, Øster Boulevard* 46, i Nyborg.

Tilbud, omfattende hele Leverancen eller Dele deraf, indgives til Banens Ingeniørkontor i Svendborg inden den 6. Maj d. A. Kl. 3 Efterm.

Svendborg, i April 1896

Forretningsudvalget <<


* Øster Boulevard = nuværende Øster Voldgade

,,

Det stod i avisen for 128 år siden:

Svendborg Avis den 3. jul. 1896

>> Jærnbaneanlægene ved Nyborg.

Paa Svendborg-Nyborg-Banen har man nu ved Byen begyndt paa Skinnelægningen. Paa Ringe-Nyborg-Banen har en meget stor Gravemaskine travlt, den spiser hver Dag fra 70-80 Kubikfavne [469-536 m³] Jord. Den er ogsaa større i sine Dimensioner, end de to, der har været brugte ved Svendborg-Nyborg-Banen <<

,,

Det stod i avisen for 128 år siden:

Svendborg Avis den 6. okt. 1896

>> Svendborg-Nyborg Jernbane.

Ved Driften af Svendborg-Nyborg-Banen skal i den nærmeste Tid ansættes Stationsforstandere, Assistenter, Overportører, Portører, Togførere, Konduktører, Banemester, Banevogtere, Lokomotivførere, Fyrbødere og Pudsere.

Skemaer til Ansøgninger faas udleverede ved Henvendelse til Banens Ingeniørkontor i Svendborg, hvortil ogsaa Ansøgningerne ville være at indgive inden den 25. Oktober d.A.

Forretningsudvalget <<

,,

Det stod i avisen for 128 år siden:

Dagens Nyheder den 10. nov. 1896

>> Svendborg-Nyborg Jernbanen.

Den under bygning værende Privatbane fra Nyborg til Svendborg forventes aabnet for Trafikken den 1. April eller 1. Maj 1897.

Med Banens Bygning er man nu naaet saa vidt, at Sporlægning og Grusning paa en stor Del af Strækningen er tilendebragt. Man har paabegyndt Opførelsen af Stationsbygningerne og Banevogterhusene samt Indhegningen af Banelinien <<

,,

Det stod i avisen for 128 år siden:

Middelfart Venstreblad den 17. dec. 1896

>> Jærnbanen - Militarismen.

I de sidste Dage er foretaget en Besættelse af Svendborg-Nyborg-Banens Stationer, som maaske er undgaaet de flestes Opmærksomhed, men som dog ikke desto mindre fortjener at blive fremdraget for Offentligheden.

At man i sin Tid har udnævnt en General til Direktør for en Landbohøjskole og en Oberst til direktør for et Hospital, hvilket den Gang vakte berettiget Misfornøjelse vidner næppe saa stærkt om den Hensynsløshed, hvormed Militarismen trænger frem over al Fagkundskab, som forannævnte Besættelse af Jærnbanestationer.

Til Stationsbestyrere ved nævnte Jærnbaners 9 Stationer er saaledes udnævnt for de 6 Stationers Vedkommende: 1 Kaptejn, 2 Løjtnanter, 1 Sergent og 1 Gymnastiklærer.

Af disse Udnævnelser synes dog navnlig Kaptejn Kryssing til Nyborg Station at have vakt mest Opmærksomhed, idet denne Station er den betydeligste og mest vellønnede, hvorfor den ogsaa efter sikkert Forlydende er søgt af en Mængde ældre Trafikassistenter ved Statsbanedriften, ja endog af en Stationsforstander, hvoraf flere særdeles anbefalede og veltjente Jærnbanemænd.

Hr. Kaptejnen kan maaske være en særdeles dygtig Militær, men de fleste er dog vistnok enige i, at en Jernbanemand, der i en længere Aarrække har været i denne Stilling, i Følge hele Sagens Natur maa have et ganske andeledes Greb paa at varetage dels Banens Tarv og dels Publikums Interesser, og det kunde være interessant at erfare, med hvilken Motivering, man her har tilsidesat al Fagkundskab paa et Omraade, hvor dog ubetinget praktisk Dygtighed parret med Erfaring spiller den største Rolle baade for Banen og Publikum, og hvor mangen Gang Menneskeliv staar paa Spil.

At det Samarbejde, der nødvendigvis maa finde Sted mellem Statsbanerne og Privatbanerne svækkes ved en saadan Udnævnelse, er en Selvfølge.

Vi kommer dernæst til en anden og mindre graverende Side af Sagen. Der paastaas nemlig, at det er den kgl. Kommissarius, der særlig har udvirket Hr. Kaptejn Kryssings Ansættelse ved Nyborg Station, og bekræfter dette Rygte sig, stilles Sagen jo i et helt nyt Lys.

Den kgl. Kommissarius er jo i dette Tilfælde Repræsentant for Staten, og at denne søger at lægge et Lod i Vægtskaalen ved Besættelsen af de større Poster er særdeles rimeligt af Hensyn til Sikkerheden, men man havde jo imidlertid næppe tænkt sig, at Valget af Stationsbestyrere da gik i den Retning, som her er sket idet man vel nærmest af Staten havde foventet, at der blev lagt særlig Vægt paa Fagkundskab ved Besættelsen af de større Privatbane-Stationer.

Foreløbig synes en anden Mening at gøre sig gældende paa højere Steder, og vi tror derfor, at det vilde glæde de mange Trafikassistenter ved Statsbanerne, som sikkert havde haabet at forøge det for Tiden ved Statsbanerne langsomme Avancement, ved eventuelt at søge Privatbane-Stationer, at erfare, om man fremtidig vil følge den ved Nyborg Stations Besættelse fulgte Fremgangsmaade.

At en afskediget Kaptejn med 2,400 Kr. i Pension om Aaret - betydeligt mere end de fleste Trafikassistenter nogensinde naar - nok ønsker at forøge sine Indtægter ved at søge den Slags Pladser er naturligt, og der er selvfølgelig nok, der ogsaa fremtidig vil benytte sig af den anviste Vej, til Sorg for mange Jærnbanemænd, af hvilke flere sidder i smaa kaar og haaber paa bedre Tider <<

 

Den omtalte kaptajn var stationsforstander på Nyborg Lokalstation fra den 1/4-1897 til 1/7-1902, hvor han afgik ved døden 56 år gammel

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Svendborg Avis, den 8. feb. 1897

>> Nr. 1. 

Det første Lokomotiv til Svendborg-Nyborg-Banen er i Dag kommen hertil fra Tyskland. Bag paa Tænderen er der malet et stort Nr. 1 og paa Siden bærer den sorte Hest det mere symbolske Navn "Tiselholt" <<

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Svendborg Avis den 8. apr. 1897

>> Svendborg-Nyborg Jernbane. 

Det forbydes alle og enhver, som ikke hører til Svendborg-Nyborg Banens Personale eller arbejde ved Banens Anlæg, at færdes paa Banen eller passere samme udenfor de til Overkørsler eller Overgange bestemte Steder.

Overtrædelse af dette Forbud vil paadrage vedkommende Strafansvar.

Driftsbestyreren <<

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Svendborg Avis den 20. apr. 1897

>> Nr. 2. 

Til Svendborg-Nyborgbanen er det andet Lokomotiv ankommen i Paasken, mrkt. "S.N.B. Nr. 2" og - om man saa maa sige - lydende Navnet "Ørkildhus". Omkring Skorstenen bærer det et Baand, malet som et Genferkors. En lignende Ring medbragte det til det første Lokomotiv, der ikke tidligere var prydet paa denne Maade <<

 

Her ses omtalte lokomotiv omkring 1920. På førerhusets side ses en navneplade med inskriptionen "Ørkildhus" (Fotograf ukendt)

  

Til banens åbning i 1897 blev indkøbt fire lokomotiver fra Arnold Jung's Lokomotivfabrik i Tyskland. De tekniske data var: 2 sæt drivhjul, diameter 1400 mm, cylinderdiameter 380 mm, slaglængde 550 mm, damptryk 10 kg pr. cm². Lokomotivets tjenestefærdige vægt var 27 t, tender 17,6 t, 2,5 t kul og 6 m³ vand. Længde: 12,83 m. Lokomotivet på billedet havde betegnelsen SNB 3 og var navngivet "Nyborg". De andre lokomotiver hed "Tiselholt" (SNB 1), "Ørkildhus" (SNB 2) og "Svendborg" (SNB 4). I 1902 ændredes lokomotivernes numre til 19-22, der bibeholdtes til DSB overtagelsen i 1949. I DSB-tiden hed lokomotivet AF 121. Udrangeret 1954. Billedet er taget på Nyborg Lokalstation år 1897 (Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Svendborg Avis den 26. apr. 1897

>> Paa Bygningerne paa Svendborg-Nyborg-Banen arbejdes stadig med stor Kraft. Stationsbygningen i Nyborg er udvendig færdig, men noget Arbejde er dog tilbage ved Varehuset m.m. Efter sikkert Forlydende vil Banen først blive aabnet for Trafikken midt i Maj Maaned <<

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Svendborg Avis den 1. maj 1897

>> Svendborg-Nyborg-Banen.

I disse Dage er her ankommen 2 3dje Klasses Personvogne. Vognene er indrettede med Midtergang <<

 

Den snart færdige bane blev også fulgt med interesse af en københavnsk avis, der deltog i en prøvekørsel inden den ordinære indvielse og bragte nedenstående omtale:

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Dannebrog den 15. maj 1897

>> Svendborg-Nyborgbanen.

Med Dræsine og paa Lokomotiv over Banen før Indvielsen.

Vi sidder og aser - fem Mand - for at slippe opad den 1:100 Stigning, den ny Svendborg-Nyborg-bane begynder med, strax man kommer udenfor Nyborg op gjennem en stor Gjennemskæring.

Bagest paa Dræsinen sidder to Mænd, der slider af et godt Hjærte med baade Arme og Ben - frem og tilbage, frem og tilbage i en Køraus - naar Benene gaar frem, gaar Armene tilbage; Sveden perler Mændene paa Panden.

Det kan vi tre foran ikke se roligt paa; det er dog os, Mændene dér bagved slider for at faa halet opad Skraaningen, og Motion vil være god; thi selv om det er højt Solskin, og Foraarets Mildhed allerede er i Luften, er det dog koldt at bane Vej gjennem Luften med sit eget Korpus, som vi sidder her paa Dræsinen med front lige mod Banelinjen.

Derfor lister vi alle tre lidt efter lidt den ene Arm ind bag ved Sidemandens - først den nye Banes Driftsbestyrer og Anlægger, Ingeniør Ammentorp, dernæst en Kollega af ham, som er i Færd med Anlægget af en særdeles mærkelig og overordentlig naturskjøn Bane fra Horsens, og endelig jeg, som Hr. Ammentorp havde inviteret over at se paa sin Bane, da vi forleden tilfældigt traf sammen hos Wivel.

Driftsbestyreren, den store, stærke Mand med det prægtige Ansigt, tager et drabeligt Tag; Dræsinen ruller lidt raskere, og endnu lidt sættes Farten op, da vi, hans Gjæster, tager fat med. Hele Avditoriet sidder nu og vrikker frem og tilbage - frem og tilbage ganske som Avtomater eller Leddedukker. Før vi kommer Stigningen op, og det derfra gaar ned mod Vindinge Aa med samme Fald som fra Nyborg opefter, bliver der imidlertid ikke ret Fart paa Kjøretøjet, men da bliver den ogsaa til Gjengæld rent iltogslignende, og rigelig Erstatning for udstaaet Slid faar vi den henrivende Udsigt, man nyder heroppe fra Højden ned over Ellen Marsvins gamle ærværdige, minderige Slot, Holckenhavn, og gjennem Fjorden, der bærer Herresædets Navn, langt ud over Storebælt.

Her er grønne Marker, blaat Vand og blaa Himmel, og det gamle, røde Slot mellem gulgrønne Træer - dansk, rigtig udpræget, typisk dansk Landskab af den allersmukkeste Slags.

Vi rutscher ned over Vindinge Aa, som udmunder i Holckenhavn Fjord. Paa vor højre Side ser vi Vindinge Kirke, som ligger saa smaat deroppe paa Højden, og paa den anden Side Kirken den nye Ringe-Nyborgbane, som er under Bygning. Over en mægtig Dæmning, i en stor Kurve kommer vi forbi Bønkel Holdeplads, og umiddelbart derefter ind i Kogsbølle Bakker og forbi Kogsbølle By.

Man bliver forbavset i høj Grad ved at finde et saa stærkt kuperet Terræn her ovre paa Fyns Land - "Boghvedelandet" - som man i Almindelighed tænker sig tallerkenfladt. Og jo længere vi kommer frem, jo mere stiger min Forbavselse. Mange Egne, hvorigjennem Banen gaar, er nok saa bakkede som Jyllands Østkyst. Smaa-aaer i dybe Sænkninger, mægtige Bakker og lave Sumpe har gjort Anlægget af denne Bane gjennem Fyns østlige og sydøstlige Del til et af de kostbareste i Landet, men ogsaa tillige til et af de skjønneste.

Medens vi alle fem sidder med Hænderne i Skjødet og lader Dræsinen snurre ned ad en Skraaning gjennem Krat med den mest bedaarende skjønne Skovbund - af Grønt og Anemoner og Ranunkler - giver jeg min Forbavselse Luft for Driftsbestyreren, og han meddeler mig, at hele Banens Anlæg har kostet ca. 2,100,000 Kr., og at den godt og vel 5 Mil lange Bane saaledes er en af de dyreste i Danmark. Siden den østjydske Bane blev bygget, har ikke saa meget Jord maattet flyttes pr. Banemil som her ved denne Bane. Ganske overordentlige Vanskeligheder har her været at slaas med; saaledes findes der baade i Nærheden af Nyborg og ved Svendborg Gjennemskjæringer, som søger deres Lige i Danmark, og de mægtige Dæmninger, som har maattet anlægges, er ofte paa den sumpige Bund og ved stærke Regnskyl faldne sammen.

Flere Steder ser jeg Skrænternes Sider - den gule, fede Lerjord - gledet ned som Grød, der er størknet i lange, sejge Strimler paa Vejen ned mod Dybet, enkelte Steder er hele Sider blevne borte i en rivende Bæk eller Aa. Arbejderne er i Færd med at udbedre Dæmningerne, som nu endelig ligger fast, men da ogsaa til Gjengjæld faste som Mure.

Men har det kostet Arbejde, Tid og mange Penge af faa denne Bane frem, saa er det - som sagt - ogsaa en af de mest naturskjønne her i Landet, og Egnen, den gaar igjennem, er en af de tættest befolkede; fraregnet Kystbanestrækningen er der 1000 Indbyggere flere pr. Banemil end ved nogen anden Bane.

Medens vi snurrer forbi den mærkelige Sludegaard med Lade, Stalde og Gaard i én eneste mægtig Bygning, og Slude Holdeplads, fortæller Ingeniør Ammentorp mig, at Entreprenørerne Hoffmann & Gunnerson har overtaget Anlæggelsen af to Dele af Banen nærmest Svendborg, og Entreprenørerne Glud, Werner & Winkel, Johansen & Madsen Resten; Arkitekt Wenck har givet Tegninger til Stationsbygningerne, som er opførte af Haandværkere langs Banelinjen.

Fire større Stationer: Øksendrup, Hesselager, Gudme og Vejstrup, fire mindre Stationer: Frørup, Rygaard, Oure og Skaarup, og tre Holdepladser: Bønkel, Slude og Holmdrup ligger ved Banen.

Banen er en Privatbane med følgende Koncessionshavere, der har lagt et stort og energisk Arbejde ind paa at bringe den frem: Jægermester Jørgensen, Tiselholt, Amtsraadsmedlem, Forpagter H.P. Nielsen, Oure, Landstingsmand, Kaptajn Sørensen, Nyborg, Forpagter P. Rasmussen, Brændeskovgaard og Sagfører Knudsen, Svendborg.

Banelinjen er indhegnet men ubevogtet; imidlertid er Andragende om Bevogtning hos Ministeriet, og man forventer inden ret længe at faa Tilladelse til at sætte Led for offentlige Overkjørsler og anlægge Vogterhuse.

Vi bliver meget ublidt afbrudte i det Interview, som jeg benytter Lejligheden, medens det gaar let ned ad Skraaningen, til at foretage af Banens Bygmester. I en Grusdynge, som er anbragt midt i Sporet, sidder vi pludselig fast. Vi tre Formænd ryger paa Næsen frem efter, medens de to Mænd kun ved at stemme Arme og Ben mod Dræsinen undgaar at komme bag efter.

Ved Tangaa, midt paa en mægtig Dæmning, som Arbejderne er ved at udbedre, møder vi et Arbejdstog. Jeg gaar fra Dræsinen og faar Plads paa et gammelt, veltjent Lokomotiv, som hedder "Thy"; et hæsblæsende, skrumplende, gammelt Uhyre, der er faret rundt i Guderne maa vide hvor mange Aar fra den ene Ende af Danmark til den anden for at hjælpe til med at anlægge Jærnbaner.

Heldigvis er der kun et Par Minutters kjørsel til Øksendrup Station, hvor vi atter skifter Befordring, idet vi skal gjøre Turen her fra til Svendborg paa et af Banens nye store Lokomotiver, som til Ære for Formanden for Koncessionshaverne bærre Navnet "Tiselholt".

Gjennem et skovklædt, frodigt, henrivende smukt Landskab gaar nu Banelinjen forbi Herregaardene Anhof og Glorup.

Ved Rygaard Station stopper vi op for at bese en af de smaa nette Stationsbygninger, der er bygget i gammeldansk Stil. Der findes ingen høj Perron foran Bygningen, da Personvognene paa Jærnbanen vil blive Gjennemgangsvogne, udgaaet fra "Skandia". For den ene Ende af Bygningen findes der en kjøn lille Altan.

Stationsforstanderen er ved at flytte ind, og han viser os med Stolthed rundt i sit nye, lille Hjem, hvor alt Indbo endnu staar Hulter til Bulter.

Atter stiger vi op paa Lokomotivet, og det gaar nu uden videre Afbrydelse til Svendborg. Vi kommer forbi Hesselager Station, om hvilken der ikke er andet mærkeligt at sige, end at enhver, som fra sin Skoletid kan erindre, der er noget, som hedder Hesselagerstenen, kan have Lyst til at at stige af her. Over store Dæmninger og Broer over Stokkebæk og gjennem et Par Gjennemskæringer kommer man til Gudme Station. Fra nu af lige til Svendborg har man en glimrende Udsigt over Storebælt med Langeland i Baggrunden. Store Herregaarde, Mullerup og Broholm, udstrakte Skove, venlige Landsbyer og den frodigste Agerjord er Særkjendet for denne Del af Fyn.

Men allerprægtigst bliver dog Udsigten, der aabner sig fra Holmdrup; et mere bedaarende, skjønt dansk Landskab skal man søge længe. Thurø ligger bag Skaarupsund som i Fugleperspektiv. Taasinge - denne vidunderlige skjønne, grønne Ø i det blaa Vand - kan man se langt ind over, borte over Lunkebugten fortoner Langeland sig saa langt, at den omspænder hele Horisonten; Svendborgsund, dette smilende, hyggelige, hjærtegribende, venlige lille Sund, der bugter sig, saa der hvert Øjeblik, naar man sejler derpaa, aabnes nye Udsigter, ligger himmelblaat mellem de grønne Øer og med hvide Sejlere spredte over Vandet.

Der er Poesi i dette Landskab, der er en egen Ynde, som er Svendborgs Rigdom.

For Byen - som vi ruller ind til forbi Christiansminde ned gjennem den mægtige Gjennemskæring, som det har kostet halve Aars Arbejde at komme igjennem, - den lever først rigtigt op, naar Foraaret kommer, og alting grønnes, og Vandet bliver blaat, og Himlen med smaa fine hvide Skyer og Lunhed kommer i Luften.

Da kommer de Mennesker, som i den graa Vinters Løb var ved at forsumpe i Balfalders og Middagsgilder, ud i den friske Luft, og de lever op bliver Storstadsmennesker, fordi Turiststrømmen, som kommer fra Søen og fra Landet, sætter Liv i Gemyterne og smitter med sin Friskhed.

Og til Fremhjælpning af denne Turiststrøm, vil Svendborg-Nyborg-banen, som saaledes i denne Maaned, blive i høj Grad medvirkende <<

 

Artiklen indeholdt desværre intet billede af dræsinen, men på ovenstående foto ses en af Sydfyenske Jernbaners dræsiner ved Hjallese Station i 1886, og ud fra beskrivelsen kunne det godt være den samme eller en tilsvarende, der blev benyttet til første del af turen (Foto: Dalum-Hjallese Lokalarkiv)

 

Og her ses entreprenørlokomotivet "Thy", som stod for transporten fra Tangå til Øksendrup og herefter med et af banens nye lokomotiver "Tiselholt" til Svendborg. Billedet af "Thy" er fra o. 1908 i Vassingerød. Lokomotivet var normalsporet og blev bygget af Andrew Barclay Sons & Co i Skotland anno 1874 (byggenr. 213), så det var ganske rigtigt, som beskrevet i artiklen, et bedaget lokomotiv. Efter SNB blev det benyttet til bygningen af Slagelse-Værslev Jernbane og så sent som i 1913 til anlægsarbejder i Sverige (Foto: Jernbanen.dk)

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Randers Amtsavis den 22. maj 1897

>> Scandia.
Til Svendborg-Nyborg Jernbane leveres i disse Dage fra Fabriken "Scandia" i Randers:
1 Stk. Truck-Personvogne med 8 Kupéer, 1 I., 3 II., 4 III. Klasses samt Klosetter saavel til I. som til II. Klasse.
1 2-akslet do. med 3 Stk. II. og 1 Stk. I. Kl. Kupéer.
2 2-akslet do. med 1 Stk. I., 1 Stk. II. og 3 Stk. III. Klasses Kupéer.
4 4-akslet do. med 5 Stk. III. Klasses Kupéer.
2 Postvogne, 2 Bagagevogne, 9 lukkede Godsvogne, 11 aabne Godsvogne
Personvognene er indrettede med Sidegang, hvorfra man gaar ind i Kupéerne, saaledes at Passagererne under Kørslen kunne promenere frem og tilbage, ligesom ogsaa Konduktøren er fri for at balancere udenfor Vognene som ved de almindelige Kupévogne. Fra Sidegangen er der i hver Ende af Vognene Udgang til Perroner, der aflukkes med Laager ved Siderne og midt for Enden af Vognen er forbundne med den næste Vogn ved en Overgangsflap. Ligeledes er Vognene forsynede med en ventileret Overbygning (Lyskasse), der gør Kupéerne høje, lyse og luftige. Vognene gør, som alle "Scandia"'s Vogne, et elegant og solidt Indtryk <<

 

Her ses den i artiklen førstnævne personvogn i Randers 1897. Den blev først litreret Bg 15 og fra 1902 SNB B 24. Vognen vejede 22 tons og var 17,4 m lang. Den havde otte kupéer med 70 pladser fordelt på tre klasser samt to toiletter (Foto: Scandia)

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Svendborg Avis den 26. maj 1897

>> Svendborg-Nyborg-Banens Indvielse er udsat. I stedet for den 28. Maj antages Indvielsen at ske den 1. Juni <<

 

Her ses indvielsestoget flot pyntet på vej op gennem den store udgravning mod Christiansminde. Toget afgik fra Svendborg den 1. juni 1897 kl. 09.45. Forrest ses lokomotiv nr. 1 "Tiselholt" og bagefter nr. 2 "Ørkildhus" (Fotograf ukendt)

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Fyens Stiftstidende den 1. jun. 1897

>> Nyborg den 1ste Juni (Fra vor Meddeler). I Anledning af Nyborg-Svendborg-Banens Aabning idag ere alle offentlige og en Mængde private Bygninger samt Havnen flagsmykkede, ligesom den nye Station er smukt pyntet med Guirlander og Flag. Festtoget ankom fra Svendborg Kl. 11½, forspændt med 2 Maskiner. Hele Toget var pyntet med Grønt og Flag. Kl. 1 er der Frokost paa Postgaarden for Deltagerne; Kl. 2½ afgaaer Toget Borgerforeningen.

- Ritz. Bur. meddeler: Med Toget fra Svendborg Kl. 9¾ Form. den 1ste Juni aabnedes Svendborg-Nyborg-Banen for Befordring af Personer og Gods med følgende Stationer: Svendborg, Skaarup, Vejstrup, Oure, Gudme, Hesselager, Rygaard, Oxendrup, Frørup og Nyborg og Holdepladserne Holmdrup, Slude og Bønkel.

Afrejsen fra Svendborg foregik Kl. 9¾ i et med Flag, Guirlander og Blomstersmykket Tog, der førte Deltagerne til Nyborg, hvor der paa Hotel "Postgaarden" indtoges en Frokost.

Blandt de c. 130 Deltagere bemærkedes kgl. Kommissarius, Kammerherre Tobiesen, Overingeniør Ernst, Svendborg Amtsraad in pleno, Nyborg, Svendborg og Rudkjøbing Byraad, Folkethingsmand Jensen (Toustrup), Oberst Holbøll m. Fl.

Formanden for Koncessionshaverne, Jægermester Jørgensen, Tidselholt, gav en kort Fremstilling af Svendborg-Nyborg-Banens Forhistorie, der tog sin Begyndelse paa et Møde i Oure i 1882.

Kammerherre Tobiesen erklærede derefter paa Indenrigsministeriets Vegne Banen officielt aabnet og udbragte et Leve for det nye Baneanlæg. Kl. c. 3 kjørte Festdeltagerne tilbage til Svendborg, hvor der Kl. 6 indtoges en Middag <<

 

Hotel Postgaarden, der omtales i artiklen, lå mellem Kongegade og Mellemgade over for kirken. Blev nedrevet i 1930'erne i forbindelse med et gadegennembrud, der skulle give bedre plads til den stigende biltrafik til og fra havnen. Det var før Halsskov-Knudshoved forbindelsen

 

Postkortbillede fra o. 1905. Til venstre ses noget af Hotel Postgaarden i NyborgDer var dog ikke udelt begejstring over den nye bane, hvilket bl.a. kom til udtryk i Fyens Stiftstidendes læserbrev-rubrik "Stemmer fra Publikum":

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Fyens Stiftstidende den 16. sep. 1897

>> Svendborg-Nyborg Banen.

Der knyttes overhovedet gjennem almindelige Bekjendtgørelser kun ringe Forbindelse mellem Publikum og Banens Ledelse paa denne Bane. Det er vel nærmest kun rygtevis bekjendt, at der nu er et Forbindelsesspor mellem Statsbanen i Nyborg og Svendborg-Nyborg Banegaarden. Rejsende kunne altsaa med deres Rejsebagage befordres fra Banegaard til Banegaard, og man faaer da vist uvilkaarligt den Tanke, at dette sker ved alle Tog og ingen enkelte Tog ere udelukkede.
Rejsende fra Odense eller fra de forskjellige fyenske Statsbanestationer blive imidlertid tidt ubehageligt skuffede, thi Trafikledelsens Visdom har nemlig bestemt, at ved det første Morgentogs Afgang fra Nyborg om Morgenen Kl. 6,45 kan Svendborgtoget hverken afhente Rejsende eller deres Gods fra Statsbanegaarden.
Det hænder altsaa saaledes, at man om Morgenen med Toget Kl. 6,14 kommer til Nyborg Station, sætter sig ind i Ventesalen i god Tro til, at Svendborg-toget afhenter os. Men hvad skeer? - det udebliver. Kan man ved et heldigt Tilfælde i god Tid blive underrettet om, at her gjelder det: "Hjelp Dig selv min Søn!" - ja, da kan de, der have gode Ben og stærke Lemmer til at medføre den nødvendige Bagage, maaske naa at komme med første Tog ad Svendborg til. Men hvorledes gaaer det saa for dem, der ere mødte med betydelig Bagage, med maaske mindre Børn eller gamle Folk, invalide Fodgængere? Saadanne maa enten hermed afslutte deres Rejse eller vente til næste Tog Kl. 12,25; men da dette er et Iltog, maa de, som agte sig til de ikke anløbne Mellemstationer, vente til Aftentoget Kl. 6,15. Ikke sandt, - det er mindre behagelige Udsigter for et rejsende Publikum, der agter sig paa den konkurrende Svendborgbane!
Sagen er ubehagelig - thi hvis Svendborgtogets Personale mulig ikke kan udholde denne kolde Udkjørsel til Statsbanen i Morgenluften, saa vil en Anke til Trafikledelsen hverken vente nogen velvillig Modtagelse eller nogen Afhjelp, og denne sidste vil i alle Tilfælde vente længe paa sig.
Derfor tillader jeg mig at give Anken et offentligt Præg og henstiller den som en Advarsel for det rejsende Publikum: "Om Morgenen afhenter Svendborg-Nyborg Trafikken hverken Rejsende eller Gods fra Statsbanen i Nyborg" <<

 

Annonce i Svendborg Avis den 1. nov. 1897. Der blev ikke ansat telegrafister på stationerne. Derimod blev telegramteksten læst op i telefonen, der var ved at blive udbredt sidst i 1800-tallet. Den 5. marts 1884 åbnede Odense Telefon-Selskab som det første fynske selskab, og snart fulgte andre fynske byer efter

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Randers Amtsavis den 25. okt. 1897

>> Scandia.

Til Til Svendborg-Nyborg Jernbane afsendte Fabriken Scandia i Lørdags 2 nye Vogne, indrettede til Postbureau, i Midten et Pakrum til Postvæsenet, og endvidere en 3die Kl. Kupee i hver Vogn. De havde begge Platform ved Enderne og Forbindelsesbro fra Vogn til Vogn <<

 

På billedet ses en af de to omtalte postvogne. Det er SNB D 52 kort før udrangeringen i 1953. Vognen var stort set uændret siden leverancen i 1897, selv om den havde kørt uafbrudt på banen lige siden. Fra 1902 litreret D 92 og senest DSB Dmp 5562. Den var indrettet med kontor og pakrum. I den modsatte ende var der en kupé med 9 siddepladser. Der var indgang til kupéen fra endeperronen. Postrummet var udstyret med en kakkelovn. Passagerkupéen opvarmedes med damprør, som lå under sæderne (Fotograf ukendt)

,,

Det stod i avisen for 126 år siden:

Svendborg Avis den 13. aug. 1898

>> Nye Personvogne.

Til Brug paa Svendborg-Nyborg-Banen er ankommen 2 ny 3die Klasses Personvogne fra Fabrikken "Scandia" i Randers. I disse Vogne forefindes - i Modsætning til de andre 3die Klasses Vogne - Klosetrum <<

 

Her ses en af de nyanskaffede personvogne som omtalt i avisen. Vognene blev først litreret C 25 og C 26 senere Cb 45 og Cb 46. Det er sidstnævnte, der ses på billedet. Vognen var 10 m lang og vejede 10,8 tons med 50 tredjeklasses pladser. Var forsynet med sidegang og acetylénlamper samt dampvarme (Fotograf ukendt)

 

 

Allerede for 100 år siden bekymrede publikum sig om banens sikkerhedsforanstaltninger eller mangel på samme:

,,

Det stod i avisen for 111 år siden:

Bornholms Tidende den 26. aug. 1913

 

Red. A. Karstensen.

>> De aabne Baner. Livsfarlig Kørsel - Et Varsko.

Redaktør Asger Karstensen, hvis to Sønner var ved at blive overkørt af et Tog ved Svendborg i Sommer, har i 'National Tidende' skrevet en Artikel, hvori han kraftigt henleder Opmærksomheden paa de aabne og ubevogtede Baner, d.v.s. de Baner, hvis Overgange ikke er forsynede med Led, Vogtere eller andre Sikkerhedsforanstaltninger. Dette gælder saa godt som alle vore Privatbaner, men særlig galt er det efter Hr. Karstensens Mening paa de sydfynske, hvor der hver Dag kan ske store Ulykker, fordi de vejfarende mange Steder ikke kan se Togene, før de har dem over sig.

Særlig grelt er følgende Forhold, som Hr. Karstensen opfordrer Trafikministeren til at bringe ud af Verden ved et Forbud:

Paa den ubevogtede Jernbanelinje Svendborg-Nyborg kører der hver Nat et Eksprestog fra Nyborg til Svendborg, der ordinært kun holder ved én af Mellemstationerne. Sikkerhedstjenesten ved alle Stationerne (paa to nær) udføres for dette Nattogs Vedkommende af en saakaldt Ekstramand, der ingen Uddannelse har. Han er en tilfældig Person, en Murerhaandlanger, en Skomager, eller hvad han nu kan være. Indkørslen paa flere af Stationerne er saa primitiv, at Lokomotivførerne ofte ikke kan se Signaleringen - om der er fri Bane eller Toget skal standse - før det faktisk er for sent!

Jeg beder Offentligheden - og Trafikministeren - betænke, hvad det vil sige, at et Tog med en saadan Stationsbetjening kører ind over Landevejsnettet paa en tæt befolket Egn og gennem Stationerne (med Hurtigtogsfart). Der findes ingen lysende Advarsel ved Vejoverskæringerne, der henligger ganske aabne og, som foran anført, i Omgivelser, der for den Vejfarende godt skjuler selve Banelinien. Hvad en saadan Natkørsel betyder af Fare, kan sikkert alle forestille sig uden synderligt Besvær. Det maa betegnes som en utilladelig Letsindighed, at Direktionen for Sydfynske Jernbaneselskab har sat dette Eksprestog i Gang paa denne ubevogtede Linje i Stedet for at lade det passere Selskabets bevogtede Linje: Nyborg-Ringe-Svendborg <<

,,

Det stod i avisen for 98 år siden:

Fyens Stiftstidende den 19. jul. 1926

>> Svendborg-Nyborgbanen indsatte i Lørdags den bebudede Motorvogn i regelmæssig Drift, 2 Gange daglig i hver Retning. Vognen har 76 Siddepladser, alle med polstrede Sæder, og betjenes af 2 Mand. Paa den første Fart fra Svendborg og tilbage igen var Driftbestyrer Stensballe og Trafikinspektør Rasmussen Passagerer. Saavel Passagererne som Banepersonalet betegner Vognen som fortrinlig og smuk ser den ud.

Igaar var Trafikken saa stor, at der maatte Bivogn spændes til <<

 

Som beskrevet i ovenstående avisartikel kom den første motorvogn i drift på banen i 1926 som MB 1. Den havde en 6 cyl. benzinmotor med mekanisk gear. Moderniseret efter DSB's overtagelse i 1949 med bl.a. dieselmotor og omlitreret til MBF 481. På billedet ses motorvognen som RHJ M 3 i Randers 1969. Blev overtaget af Randers-Hadsund Jernbane i 1959 og senere ophugget (Foto: Lars Viinholt-Nielsen)

 

Banen syd for Nyborg o.1960. Den gule pil peger på den dybe udgravning ved Fjordparken, hvor der anvendtes dampgravemaskine (se tidligere foto). Den røde pil peger på udgravningen, hvor Avernakkesporet ligger. Byen har endnu ikke bredt sig mod syd. Vejen i forgrunden er Gl. Vindingevej. Øverst ses færgehavnen (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Her ses hele strækningen mellem Nyborg og Bynkel. Desværre er stationen i Bynkel ikke kommet med, men lå umiddelbart efter billedets kant (Ophav: Sylvest Jensen o.1963)

 

Svendborgbanens station blev fra begyndelsen benævnt Nyborg Lokalstation, mens DSB’s skiftede navn til Nyborg H. Den nye stationsbygning blev placeret i trekanten mellem Dronningensvej og Strandvejen på opfyldt areal og således tæt på bymidten. Det var en bindingsværkbygning i en etage med udnyttet tagetage midt i bygningen. Heroppe var anbragt nogle værelser til assistenter og elever. Til stationsforstanderen opførtes en villa vest for stationen. Personalet bestod fra åbningen af en stationsforstander, en assistent og fem portører. Stationens sporanlæg blev også lagt på opfyldt areal i ”Kamhullet”.  (En ”kam” er en dæmning på tværs af en voldgrav til opretholdelse af en passende vandstand. En kam sikres mod passage ved palisader eller ved opførelse af runde tårne, der fungerer som stopklodser. I Nyborg er kammen ved Den Hvide Jomfru det eneste bevarede eksempel på en 1600-tals kam i Danmark).

 

Da voldanlægget omkring Nyborg mistede sin militære betydning sidst i 1800-tallet var der ikke den store veneration for de gamle voldanlæg. De fleste blev fjernet for at give plads til byudviklingen. Enkelte borgere protesterede dog og bad byrådet standse ”dette Ødelæggelsesværk, der kun er til Skade for Beboerne og en stor Udgift for Kommunen og til ingen som helst Nytte for noget Verdens Menneske”. Heller ikke byens læger var begejstrede, om end af andre grunde: De mente, at der var gemt en masse ”sygdomsstof” i jorden, der kunne indebære en fare, hvis det kom frem under gravearbejdet.

Der blev bygget en remise med to pladser og tilhørende drejeskive og kulgård på det opfyldte kamhul. Ved banens skæring med Vindingevej opførtes et vogterhus, hvorfra bommene blev betjent. Efter en udvidelse af vejene i 1924 var overkørslen forsynet med to sæt bomme og blev regnet for den overkørsel i landet med størst samlet bomlængde. 

 

Svendborgbanens forløb langs havnesporet. Mellem Nyborg H og lokalstationen passerede togene under en portalkran ved "Kulimporten". I dag er der bygget boliger på stedet, og vejen hedder Toldbodgade (Ophav: Sylvest Jensen, o.1960)

 

Strækning mellem Nyborg Syd og Nyborg H. Motorvogn passerer under "Kulimportens" portalkran den 18. maj 1964 (Foto: Otto Høj Madsen)

 

Rangertræk med F 659 til Avernakke passerer Adelgade i 1961. Hjørneejendommen bag tankvognen blev senere erstattet af Royalcentret (Foto: Lars Viinholt-Nielsen)

 

Svendborgbanen blev overført fra Nyborg Syd til Nyborg H via et spor tværs over Adelgade og Havnegade og herefter fulgtes havnesporene. Kørselshastigheden var nedsat til 7,5 km/t over Adelgade og 15 km/t langs havnesporet. I en meget skarp kurve med radius 90 m – mindste kurveradius som er anvendt på en normalsporet dansk jernbanes hovedspor – drejede banen ind på Nyborg H. Af hensyn til de knebne pladsforhold måtte der eksproprieres nogle bygninger for enden af Jernbanegade og Søndergade. Forbindelsessporet blev først taget i brug den 5. sept. 1897, mens banen åbnede den 1. juni samme år.

Svendborgbanen fik sit eget sporområde syd for Nyborg H’s hovedbygning. Der blev kun anbragt et enkelt omløbsspor, da oprangeringen af tog, godsudveksling m.v. foregik på Nyborg Syd. Svendborgbanens tog fik ikke lov til at køre til færgehavnen. Det var dens bestyrelse meget vred over, og man plagede DSB om tilladelse. Sydfyenske baners iltog måtte nemlig godt køre til færgen, og på den måde benyttede langt de fleste rejsende fra færgen til Svendborg SFJ’s tog. Når de rejsende uden togskift kunne køre til og fra færgehavnen, foretrak de naturligvis SFJ’s tog i stedet for først at bestige DSB’s tog og efter et par minutters kørsel skifte på Nyborg H. Selvom turen over Ringe var 52 km mod 38 km over Hesselager var man hurtigere fremme, idet SFJ’s tog måtte køre 75 km/t, mens man på Svendborgbanen kun måtte køre 45 km/t. Krigen om de rejsende mellem Nyborg og Svendborg kom aldrig rigtigt i gang, idet man kort efter banernes åbning indgik overenskomst om fælles takster og billetbenyttelse og deling af indtægten for både personer og gods. Initiativtagerne til Svendborg-banen havde regnet med, at den ville blive en god forretning. De blev i første omgang skuffede. Mens SFJ år efter år udbetalte 5 eller 5,5% i udbytte, kunne SNB intet betale. På foranledning af Svendborg Amt blev der i 1901 optaget forhandlinger mellem SNB og SFJ, og fra 1. aug. 1902 forpagtede sidstnævnte SNB. Ved indgåelse af forpagtningskontrakten betingede Nyborg kommune sig, at lokalstationen blev opretholdt i fuldt omfang. Efterhånden kunne SNB betale et mindre udbytte til aktionærerne. 

 

Her holdt Svendborg-togene til på Nyborg H. I baggrunden det gamle posthus og længere ude selve banegårdsbygningen (Foto: Otto Høj Madsen, maj 1964)

 

Banens endeligt

Den 1. april 1949 overtog DSB Sydfyenske Jernbaner. Det var dog ikke nogen overtagelse af Svendborg-Nyborg banen, der skulle ske men en forpagtningsaftale, idet Sydfyenske Jernbaner, som DSB overtog, selv havde forpagtet SNB og blot lod den gamle forpagtningsaftale fra 1902 gå videre til DSB. Der blev oprettet en ny overenskomst, som afløste en tidligere fra 1942. Den nye lød på en femårig aftale med udløb den 31. marts 1954. Det aftaltes, at banen var berettiget til at opsige aftalen med 1½ års varsel. Såfremt Statsbanerne holdt op med at drive banen, skulle togdriften afløses af en rutebilordning. Forpagtningsaftalen medførte endvidere, at DSB skulle betale 80.000 kr. årligt i forpagtningsafgift til SNB. Ikke mindst på grund af de betydelige indtægter på trafikken til Avernakke med olie og benzin.  Fra 1. april 1954 ændredes forpagtningsaftalen, herefter skulle det private jernbaneselskab hvert år betale DSB et beløb på 220.000 kr. Denne aftale løb indtil den 31. marts 1959. Den 20. maj 1959 afholdtes et møde, hvori også deltog repræsentanter fra de implicerede kommuner samt jernbanernes repræsentant. På dagsordenen stod, at der skulle holdes afstemning om jernbanen skulle nedlægges i 1961 elller videreføres til 1964. Næste møde afholdtes i Svendborg den 2. okt. 1959. Til stede var bl.a. formanden for banen, amtmand K. Friis Jespersen, sognerådsformand J.K. Møller, folketingsmedlem Sven Horn, Nyborg, formand for repræsentantskabet, borgmester C.E. Bjerring, Nyborg, næstformand. Man enedes om at sælge banens gamle motorvogn fra 1927 for 9.000 kr. Man blev informeret om, at Statsbanernes generaldirektør P.E.N. Skov ved en tidligere lejlighed havde fremsat de synspunkter, at der skulle investeres betydelige summer i skinner og sveller. Det lå i undertonen, at det var banens uigenkaldelige endeligt, man skulle tage stilling til. Forlængelsen af banens drift frem til 31. maj 1964 ville koste særlige vedligeholdelsesudgifter på 90.000 kr. , som skulle fordeles på driftsårene 1960-61, 1961-62 og 1962-63. Sluttelig godkendte bestyrelsen den nye overenskomst med DSB om driften af banen frem til 1964. I 1963 forsøgte lokale kræfter at få banen til at fortsætte. Der blev bl.a. rettet henvendelse til trafikminister Kai Lindberg om banens fortsatte eksistens. Ministeren svarer i et brev af 7. januar 1963 stilet til formanden for jernbaneselskabet amtmand K. Friis Jespersen, at han ikke er villig til at foreslå banen videreført, idet han mener, at man ikke kan drive banen lønsomt. Ministeren henviser til, at forbindelsen på strækningen på en billig og effektiv måde kan opretholdes med busser og lastbiler. Man mente også, at folk i Svendborg og omegn kunne leve med at få gods til og fra banen sendt over Odense med Svendborg-Odense banen. På banens sidste generalforsamling den 26. september 1963 nedsatte man et likviditationsudvalg, som fik til opgave at afvikle banen. Dette udvalg bestod af tre medlemmer fra kommunerne og tre fra staten, nemlig sognerådsmedlem Alfred Sørensen, Langå, amtrådsmedlem Laurits Hansen, Frørup, borgmester Sv.Aa. Andersen, Svendborg, og fra staten folketingsmedlem Sven Horn, H. Dyrskjøt, finansministeriet og J.Lindtner, kontorchef i ministeriet for offentlige arbejder. Den 30. maj 1964 var den sidste dag banen var i drift.  

Dansk Jernbane-Klub arrangerede ikke mindre end to særtogsture i anledning af SNB's nedlæggelse. Den første tur blev annonceret således i klubbens medlemsblad:


Dansk Jernbane-Klubs medlemsblad april 1964 med omtale af en veterantogstur på SNB den 3/5-1964, der endte med et ret stort deltagerantal, hvorimod den sidste tur kun fik deltagelse af 20-30 personer. Herunder ses avisens omtale af arrangementet:

,,

Det stod i avisen for 60 år siden:

Fyens Stiftstidende den 4. maj 1964

>> 'Tog-genfærd' paa Nyborg Havn.
Stor begejstring, da Dansk Jernbane Klubs veterantog genoplivede gamle dages jernbaneromantik paa Nyborg-Svendborg-banen.


Dansk Jernbane Klubs ledelse i toget. Fra venstre B. Chorfitzen, P. Thomassen og B. Wilcke

- Nej, nu har jeg aldrig set mage. Det maa da være et genfærd. Denne bemærkning kom en statsbanemand med i gaar formiddags paa Nyborg Færgehavn, da pludselig damplokomotiv OKMJ 14 kom prustende ind paa perronen medførende to OMB B-vogne, en OMB C-vogn og en OMB BE 7-vogn. Der har ikke i mange aar været set et tog af denne type paa skinnerne ved storebæltsfærgerne. Forklaringen paa, at der pludselig var et veterantog paa Nyborg Færgehavn, var Dansk Jernbane Klubs afsked med Nyborg-Svendborgbanen. Klubben, der bestaar af 5-600 danske jernbane-interesserede fra alle samfundslag, havde bestilt særtoget hos Odense-Kerteminde-Martofte Jernbanen, og dette særtog blev sammenstillet, saa det paa det nærmeste lignede et tog fra indvielsen af de fynske privatbaner omkring aarhundredskiftet.
Omkring hundrede jernbane-interesserede folk kørte med i toget, klatrede udvendigt paa det, fik lov til at kikke indenfor i lokomotivet og fotograferede og filmede paa livet løs undervejs mellem Nyborg og Svendborg, senere paa vejen til Ringe og tilbage til Svendborg. Det var virkelig en festdag, men der var ogsaa fremstillet postkort i anledning af turen, som i øvrigt bliver gentaget den allersidste dag, banen eksisterer, men da faar alle mennesker lejlighed til at køre med veterantoget.


Prustende af kræfter og med damp foran kørte det lille veterantog ud paa strækningen mellem Nyborg og Svendborg

Var oppe paa 60 km/t.
Lokomotivet fra Kertemindebanen, der endnu bruges hvert aar i roesæsonen, blev fyret op allerede et par dage før turen og blev prøvekørt paa strækningen mellem Kerteminde og Odense. Det viste sig, at toget klarede sig meget fint paa rejsen i gaar. Henført konstaterede de tog-interesserede, at toget var oppe paa 60 km paa lige stræk. Man havde i forvejen maattet udlægge depoter af kul forskellige steder undervejs, idet der ikke findes brændstof nogen steder paa den gamle banelinie, som nu paa det sidste kun bruges af motortog. I Nyborg og Svendborg blev der ogsaa fyret op i de udvendige kakkelovne, som bruges til opvarmning af passagervognene. De lange, gamle kulspande var fundet frem i dagens anledning. Særtogets rejse gennem det grønne, regnvaade fynske landskab blev ledet af togfører H.E. Nielsen fra DSB, medens personalet paa maskinen var fra Kertemindebanen og Nordvestbanen. Dansk Jernbaneklubs ledelse var repræsenteret af formanden, politiadvokat Birger Wilcke, frimærkehandler P. Thomassen, Hellerup og chefen for trafikafdelingen B. Chorfitzen, Hellerup.
Statsbanerne havde vist turen megen interesse. Blandt andet havde man i Ringe, hvor lokomotivet skulle vendes, genoprettet den gamle drejeskive, som egentlig var demonteret, men som i gaar blev taget i brug for sidste gang ved hjælp af et provisorisk skinnearrangement. Dansk Jernbane Klub, der driver en lille veteranbane mellem Maribo og Bandholm paa Lolland, haaber i løbet af sommeren at kunne overtage nogle fynske vogne til brug paa banen.


Togfører H.E. Nielsen fra Svendborg fløjter afgang <<

 


Her ses et bedre foto af lokomotivet OKMJ 14, der trak afskedstoget den 3/5-1964. Bygget i Tyskland 1910. Kunne rumme 1 tons kul og 4 m³ vand. Højeste hastighed 75 km/t (Foto: Arne Kirkeby 1965 i Brenderup)


Og her ses en af personvognene, OMB BE 7 fra 1924, der var med i afskedstoget (Foto: Lars Viinholt-Nielsen 1966 i Odense)

Dansk Jernbane-Klubs næste afskedstur ca. 4 uger senere, den 30/5-1964, blev dog ikke kørt med damp:


Annonce i Dansk Jernbane-Klubs medlemsblad maj 1964

Her ses det annoncerede afskedstog fra Dansk Jernbane-Klub ved Vindingevej-Strandvejen-Dyrehavevej i Nyborg den sidste driftsdag 30. maj 1964 (Foto: Lars Viinholt-Nielsen)

,,

Det stod i avisen for 60 år siden:

Fyens Stiftstidende den 31. maj 1964

>> Banenedlæggelsen fejret med øl, pølser og dans. 

Sidste tog paa strækningen Nyborg-Svendborg kørte i aftes med fuldt læs og liv og glade dage om bord - ingen tilslutning til veterantoget.


Fem af veteranerne fra Sydfyenske-tiden var med paa Nyborg-Svendborgtogets sidste tur i aftes og skaaler her i dansevognen, mens de mindes gamle dage. Fra venstre forhenværende togfører N.H. Nielsen, Nyborg, forhenværende togfører H.P. Thomsen, Nyborg, forhenværende togfører R. Jørgensen, Nyborg, der har været 50 aar ved banen, forhenværende rangermester M.A. Dalager, Odense og forhenværende togfører J.P. Poulsen, Nyborg, der med sine 78 aar er alderspræsident i selskabet. Han begyndte ved Sydfyenske i 1906

Nyborg-Svendborg Jernbanen fik ikke lov at dø i stilhed. Da det sidste tog i aftes kørte fra Nyborg og bagefter returnerede fra Svendborg, var der liv og glade dage om bord og afgjort hverken vemodstaarer eller sorg. Nyborg fælles-afdeling af Dansk Jernebaneforbund havde faaet et par ekstra vogne paa denne sidste dobbelttur, og et selskab paa omkring 100 fejrede afskeden med øl, pølser og bal i en tidligere kinovogn, der nu fungerer som dansevogn. Man havde nemlig ogsaa damerne med, og aftenen blev paa denne maade en festlig og ganske utraditionel sommerudflugt.
Sidste tog mod Svendborg blev sendt afsted fra Nyborg H klokken 21.56 og krydsede ved 21-tiden paa Nyborg Syd Dansk Jernbaneklubs veterantog, der havde gennemkørt strækningen som særtog og nu vendte hjem til Nyborg. Mødet mellem de to tog forløb med vinken og afskedshilsner. Det sidste ordinære tog paa strækningen bestod af to motorvogne og tre personvogne, altsaa et betydeligt længere tog end man efterhaanden var vant til paa denne strækning. Men det skyldtes altsaa Nyborg-jernbanefolkenes ekstra vogne. Togfører C.O.R. Pedersen, Nyborg, var chef paa denne sidste dobbelttur, og to lokomotivførere skiftedes til at føre toget til og fra Svendborg. Lokomotivfører H.H. Snedker, Nyborg, førte toget fra Nyborg og hans kollega, J. Th. Jensen, Nyborg, kørte den allersidste tur fra Svendborg til Nyborg, hvor ankomsten fandt sted et par minutter efter midnat.
Tomt veterantog.
Dansk Jernbaneklub, der for fire uger siden havde stuvende fuldt hus paa en veterantog-tur fra Nyborg over Svendborg til Ringe og retur, og havde paany i gaar arrangeret et særtog. Det kørte som arbejdstog og kunne altsaa gøre holdt hvor som helst paa strækningen for at lade passagererne faa tid til at fotografere. Toget var dog ikke trukket af et damplokomotiv som sidst, og i det hele taget faldt dette arrangement temmelig mat ud, der var nemlig næsten ingen mennesker med. Politifuldmægtig Birger Wilcke, Købengavn, der er formand for jernbaneklubben, var slet og ret eneste mand fra Sjælland for at køre med veterantoget. I Nyborg Færgehavn samt i Nyborg H og Syd-stationen fik han dog yderligere selskab, men deltagerantallet kom dog kun op paa 20-30 - og i de fem vogne var der plads til 200. Forklaringen er dog, sagde Birger Wilcke, at klubbens medlemsblad var blevet forsinket, hvorfor adskillige medlemmer slet ikke var klar over dette arrangement. Og i øvrigt indvies veteranskibsruten ved Bandholm i dag, og mange af medlemmerne har ønsket at være med her i stedet for paa Nyborg-Svendborg-toget. Klubben faar derfor ikke noget overskud af arrangementet, man da man havde lejet de fem gamle vogne meget billigt af Nordvestfynske Jernbane, vil underskudet da ogsaa være begrænset.
Rutebiler overtager.
Fra i dag betjenes strækningen Nyborg-Svendborg af DSB-rutebiler, og der vil i den anledning ske enkelte ændringer i den hidtidige rutebilkørsel. I Hesselager, hvor vognene hidtil har holdt to steder, er der nu kun én holdeplads, nemlig ud for købmanden Christian Hansens forretning. Kørslen mellem Kogsbølle og Nyborg ændres saaledes, at vognene nu kører over Holckenhavn i stedet for over Vindinge, og paa Svendborg-Lundeborg-ruten vil rutebilerne paa tirsdage, torsdage og lørdage køre fra Vejstrup over Vængemosen i stedet for over Øster Aaby.


Stationsforstander A.K. Laursen, Nyborg tog afsked med Svendborg-toget i aftes og satte for sidste gang det gamle perronskilt <<


Ovenstående billede er taget på Nyborg H, der hvor Svendborg-togene normalt afgik fra. Nyborg Syd havde ingen stationsforstander fra 1958, da stationen var underlagt Nyborg H


Næste dag bragte avisen endnu en afskedsartikel med SNB:

,, 

Det stod i avisen for 60 år siden:

Fyens Stiftstidende den 1. jun. 1964

>> Sidste gang paa sporet.
Sørgmunter afsked med den 67-aarige jernbane mellem Svendborg og Nyborg.


Billedet ligner en gammel filmstrimmel, men det er livet om bord i det sidste tog, som er opfanget, da det sidste tog rullede fra Svendborg til Nyborg paa den historiske køretur

De gode græd, og de onde lo, da toget for sidste gang rullede over skinnerne fra Svendborg til Nyborg, hvor den ankom med tilgivet forsinkelse natten til i gaar. Banen blev kun 67 aar. Og for ikke at knuges urimelig dybt over det afsjælede banelegeme blev der serveret øl og pølser paa den sidste færd ad skinnerne. Sommernatten var lun og fristende med en tung duft af syrener og stemningsfulde serenader af nattergalesang. Hver eneste perron var fyldt med mennesker, der ville vise toget den sidste ære - ja, i Frørup saa man saagar en person i pyjamas og sutsko. Han var staaet op af sin lune seng for at faa et glimt af sørgetoget. For det var virkelig en sørgelig affære, at denne bane skulle køre bort i sin bedste alder. Ved de bevogtede overskæringer stod ledvogtere med kasketten i haanden paa den sidste vagt, og ved de ubevogtede overskæringer holdt biler. Mændene bag bilrattene græd krokodilletaarer og vinkede.
- Vil den herre drikke en pilsner med en veteran?, spurgte en svær herre og satte sig ved siden af af mig, da vi var paa vej til Kogsbølle. - Gerne, svarede jeg med ærlig overbevisning. Vi afkapslede og lod den svale bajer synke den vej, naturen har bestemt for den. - Jæ k'atte li' det her, betroede den ædle giver mig. Jeg var med dengang de lige havde faaet startet denne bane, og det har altid været en god bane. Men jeg kan ikke forlige mig med det her. Jamen, men en bane kan man saagu' da ikke lukke som om det var en iskagebod! Det her er det stiveste, jeg har oplevet, siden vi solgte De vestindiske Øer. De sk'atte bli' forbavset, om jeg sidder og smaatuder resten af vejen. Skaal!, da.
Jyde-Jensen stod til rors paa den sidste rejse. Hans borgerlige navn er J. Th. Jensen af Nyborg, og han er en af de sidste rester fra Sydfyenske Jernbaneselskabs dage. Han er lokomotivfører og staar med det ene ben i pensionen, og han fik lov at køre det sidste tog gennem natten. En kvindelig passager i storblomstret sommerkjole havde skrevet en sang til dagens sørg-muntre anledning, og den blev omdelt og afsunget på den ikke ukendte melodi "Fut, fut, fut, nu kører toget". Med forfatterindens tilladelse tillader vi os at citere et vers, som røber, at digterinden har formaaet at leve sig ind i den menneskelige side af denne sag:
Fut, fut, fut, ja vi vil savne
konduktørens rare smil
samt de flinke togbetjente
der har kørt her hidindtil.
Paa en straalende sommerdag i 1897 aabnede banen. Det var en fest, som havde samlet tusinder, for havde man hørt mage en jernbane, der kostede to millioner blanke kroner at opføre! Efter datidens smag var vognene paa den nye strækning absolut antagelige, ogsaa for et bedre publikum, som ville løse et gyldigt rejsehjemmel til en togrejse ad den nye bane.
- Jaja, lur mig, sagde en ældre banemand, der var taget med paa den sidste togrejse, de kommer til at aabne denne bane igen! Dette her er da det værste, jeg har oplevet i mine dage. De har nedlagt fire baner på Fyn i min tid, og er livet blevet bedre og mere komfortabelt, maa jeg spørge? Nu er jeg pensioneret, saa jeg tør godt si'e det! Det er bedrøveligt, at selveste generaldirektøren skulle blive denne linies banemand.


Mens dansen gik lystigt i en særskilt kupé for dem, der baade ville ryge, rejse, danse, spise pølser og drikke øl, nyder en af passagererne, frk. Anne Grethe Rasmussen, Nyborg, en stille sodavand

Mens de gamle listede rundt og klinkede med hinanden, dansede ungdommen i en dansevogn, som i dagens anledning var tilkoblet det ordinære tog, og i det skarpe sving ved Rygaard Station steppede man rundt til tonerne at den gribende sang "Det bli'r aldrig det samme som med Ejnar". Der hører lidt øvelse til at danse sig gennem det fynske sommerland i en slingrende jernbanevogn, og ikke mindst i tilfælde af kurver maa man passe paa ikke at komme ud af takt. Det er mildt sagt, at toget fra Nyborg til Svendborg var forsinket, og forsinkelsen tog til, efterhaanden som vi krydsede ned gennem det sydøstlige Fyn, hvor der var sherry og vaniljekranse paa flere stationer, og andre steder kom kvinder med blomster til det kørende personel, som aabenbart kan mere end deres fadervor og den store køreplan. Opholdet paa stationerne betød dog ikke, at musikken og dansen holdt inde, og mens man i Oure havde arrangeret en hel flagparade, sprang jernbanefolk i civil rundt til konerne og tonerne af "Saa'n er livet". Lydkvaliteten i mikrofonen svarede til almindelige perronhøjttalere, hvor man kan faa de samme lydoplevelser, som hvis man stiller ind paa flere radiostationer paa een gang, men det skal dog siges, at The Beatles gik helt godt igennem. Med faa minutters mellemrum blev der raabt hurra, uden at man rigtig blev klar over, hvem denne hyldest var adresseret til. Man har lov til at formode, at det var banen, den gode gamle bane, som nu er en saga blot.
Gyldenspjæt <<

 

[Pseudonymet 'Gyldenspjæt' dækkede over journalisten Ib Boye (1935-2009). Var i en årrække lokalredaktør i Svendborg på Fyens Stiftstidende og kendt for mange revytekster]

 

Til de sidste tog (194-197) arrangerede Dansk Jernbane-Forbund en udflugtsvogn. Lokomotivfører J. Th. Jensen, som begyndte ved SFJ i 1919, kørte det sidste tog fra Svendborg med afgang kl. 23.00. Oprangeringen var: Mp 542, Mp 548, Cqm 3569, Cp 2982, Cp 2997 og Cqm 3561

Lokomotivfører J. Th. Jensen i førerrummet på den sidste tur med tog 197 fra Svendborg til Nyborg den 30. maj 1964

 

Mp 542 der var forrest i afskedstoget (Foto: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

 

Her ses udflugtsvognen Cp 2982 i Odense i 1959. Vognen var fra 1910 med en længde på 19,4 m. Blev udrangeret i 1966 (Foto: Hans Gerner Christiansen)

 

Sporoptagningen begyndte i Svendborg den 9. oktober 1964. Ved juletid var man nået til lidt syd for Øksendrup. I februar 1965 blev sidesporene på Nyborg Syd taget op. Sporet til Avernakke blev liggende. Diesellokomotivet OHJ 20, der havde deltaget i sporoptagningen, blev sendt tilbage til Sjælland. Salg af de mange små jordstykker langs banen trak ud. Først den 13. marts 1969 kunne banen afholde den afsluttende generalforsamling. Efter at alle kreditorer var betalt, var der 2,6 mio. kr. til deling mellem aktionærerne.

 

Mellem Øksendrup og Rygård januar 1965. Skinneoptagning med Odsherredsbanens M 20 (Foto: Lars Viinholt-Nielsen)

 

Selv 5 måneder efter banens lukning var det ikke slut med trafikuheld. Her er en Opel Rekord stødt sammen med skinneoptagningslokomotivet ved Strandvejen-Dronningensvej i Nyborg, oktober 1964 (Foto: Fyens Stiftstidende)


Efter nedlæggelsen

Personalet var, bortset fra ganske få, ansat af DSB og blev ikke afskediget, men forflyttet til andre strækninger eller fik ansættelse ved postekspeditionerne. Nyborg Syd station blev lukket og restaurationen nedlagt. Nyborg kommune købte stationsbygningen og arealerne deriblandt sporområdet i ”Kamhullet” for 460.000 kr. Her blev sporene fjernet i februar 1965, og stationsbygningen blev samme år revet ned. Hovedsporet fra Nyborg Syd til sidesporet ved Avernakke blev ligeledes overtaget af kommunen. Midt i 1970’erne opgav Esso olieimporthavnen, som herefter blev overtaget af Tarco-Nord A/S, som importerede asfaltmaterialer i tankvogne. Det store bomanlæg ved Vindingevej-Dyrehavevej blev erstattet af lyssignaler, som betjenes af rangerpersonalet på Avernakketogene. Det særlige spor for Svendborg-banen fra Nyborg H langs østhavnen til Nyborg Syd blev for størstedelen fjernet, og Avernakkesporet tilsluttet havnebanen til vesthavnen ved toldboden. Den tosporede remise i Kamhullet fik lov til at blive stående indtil 1980. I nogle år var der bilsynshal i bygningen. På terrænet er senere opført supermarked og posthus.

,,

Det stod i avisen for 59 år siden:

Fyens Stiftstidende den 13. jan. 1965

>> Svendborg-Nyborg banen har dækning for gælden.

Desuden regner man med dækning af ca. 50 pct. af aktiekapitalen.

Generalforsamlingen i Øksendrup i det likviderede jernbaneselskab.

Svendborg-Nyborg Jernbaneselskab A/S i likvidation kan, oplystes det paa generalforsamlingen i gaar eftermiddags paa Øksendrup Kro, opfylde sine gældsforpligtelser, og derudover skønnes der at være dækning for omkring 50 pct. af den tegnede aktiekapital. Likvidationen ventes tilendebragt til sommeren eller efteraaret 1966, og den næste generalforsamling vil derfor blive udskudt, saa den først holdes efter likvidationens afslutning.

Formanden for likvidationsudvalget, kommissarius Jørgen Lindtner fra Ministeriet for offentlige Arbejder, oplyste videre i sin beretning, at der er solgt spormateriel for 545.000 kr., nemlig for 337.000 kr. til firmaet H.I. Hansen, Odense, og for 208.000 kr. til Odsherredbanen. Desuden er der solgt stationsbygninger og stationsarealer for 170.000 kr. Salget har i alt indbragt 2.574.645 kr.

Stationerne og deres arealer er solgt til følgende priser: Vogterhus i Svendborg 22.000 kr., Holmdrup Station 30.000 kr., Skaarup 105.000 kr., Vejstrup 50.000 kr., Oure 50.000 kr., Gudme 92.000 kr., Hesselager 100.000 kr., Rygaard 55.000 kr., Øksendrup 45.000 kr., Frørup 48.000 kr., Slude 32.000 kr., Bynkel 27.000 kr., vogterhus i Nyborg 31.000 kr. og Nyborg Lokalstation 460.000 kr. Af fribanearealer har Svendborg købt for 140.000 kr., og de øvrige arealer ventes at indbringe ca. 30.000 kr. Heraf er foreløbig solgt for godt 14.000 kr. paa strækningen fra Svendborg til og med Gudme.

Ny vej paa sporareal.

Paa generalforsamlingen, der kun havde samlet en snes deltagere, og som lededes af borgmester Sv. Aa. Andersen, Svendborg, blev der fra Hesselagers sogneraadsformand, gaardejer H.J. Nellegaard, Vormark, spurgt, hvornaar de arealer, kommunerne havde købt, kan videresælges. Formanden svarede, at enten maatte de sælges straks, saa matrikuleringen kunne ske i forbindelse med kommunernes køb eller ogsaa maatte man vente, til der forelaa skøde paa handelen.

Sogneraadsformand, gaardejer Carl Sørensen, Vindinge, ville vide, hvornaar skinnerne ved Bynkel Station blev fjernet, idet hans kommune skal i gang med vejanlæg paa sporarealet. Svaret lød, at skinnerne fjernes hurtigst muligt. De er nu fjernet til et sted mellem Øksendrup og Frørup stationer.

Statsautoriseret revisor N. Dalgaard, Svendborg, der i øvrigt blev genvalgt som revisor, redegjorde for selskabets regnskaber for driftaaret 1963-64 og yderligere for perioden 1. april til 30. maj 1964, da banen indstillede driften.

I driftaaret havde der været renteindtægter paa 1575 kr. Største udgift havde været forpagtning til DSB paa 225.000 kr. og udgifterne i alt 237.992 kr., saa underskuddet blev paa 236.416 kr. For maanederne april og maj havde renteindtægten været 1794 kr. og udgifterne 42.095 kr., heraf 37.500 kr. til DSB, saaledes at underskuddet i denne periode havde været 40.300 kr. Statusbalancen var 4.219.936 kr., hvoraf aktiekapitalen udgør 3.547.729 kr. 

Afskrivningsfondens regnskab viste for driftsaaret en beholdning paa 393.353 kr., og den blev i de to sidste driftsmaaneder forøget til 402.008 kr. Beholdningen i den særlige fornyelsesfond var i 1963-64 paa 18.226 kr. og forøgedes indtil maj til 18.623 kr. <<

 

Banen i tal

Længde: 37,71 km

Skinnevægt i % af banens samlede længde (1954):

24,39 kg/m = 54%    27,55 kg/m = 43%    >= 37,71 kg/m = 3%

  

Materiel

1897: 4 damplokomotiver, 10 personvogne,  2 post- og personvogne, 2 bagagevogne, 2 stykgodsvogne, 11 lukkede godsvogne, 17 åbne godsvogne.

1938: 5 damplokomotiver, 1 benzinmotorvogn, 1 dieselmotorvogn, 10 personvogne, 2 post- og personvogne, 2 rejsegodsvogne, 13 lukkede godsvogne, 23 åbne godsvogne

Personale

1901: 73     1938: 104

Driftsresultater

1900-01:   24.378,92 kr.

1914-15:   78.016,47 kr.

1925-26:  -57.627,12 kr.

 

Nyborg H vinteren 1956. Mp 547 venter på afgang til Svendborg (Foto: Guldbæk Christensen)

 

Kilde- og litteraturhenvisning:

Martin Buch og C.I. Gomard: Danmarks Jernbaner bind I (1933)

Arnold Andersen: På sporet af Svendborg Nyborgbanen (1987)

Niels Jensen: Fynske jernbaner (1976)

Niels Jensen: Danske jernbaner (2000)

Bjørn Westerbeek Dahl: Vor kongelige fæstning Nyborg (1995)

K.J. Jensen: Nyborg under besættelsen 1940-45 (1970)

Carl Otto Petersen: De sorte tog. Lokomotivmænd i krig (1980)  

Lars Viinholt-Nielsen: Jernbanestationerne i Nyborg (1997)  

*Lars Viinholt-Nielsen: Svendborg-Nyborg Banen 1897-1964 (2014)  

Benny Mølgaard Nielsen: Signaler og sikkerhedssystemer (2015)  

 

* kan anbefales

 

 

Gennemgang af stationer/trinbrætter på SNB i Nyborg Kommune fra Nyborg Syd til Rygaard (Langå) - KLIK HER