Forrige Næste

Km 32,4 fra Svendborg
Km 5,3 fra Nyborg

  

Oversigt over stationer/trinbrætter i Nyborg Kommune på SNB. Ved at klikke på den ønskede station springes direkte til denne, hvis du ikke ønsker at tage hele turen fra Nyborg til Rygård


Bynkel vist på ældre kort (1:20.000)

Den 7. marts 1896 vedtoges det at bygge en holdeplads i Bønkel (senere Bynkel) trods Kogsbølle beboernes store protester. Vindinge sogneråd stod ubøjeligt i dets beslutning. Man henholdt sig til, at Bønkel lå centralt placeret i sognet. Vittige personer var hurtigt ude med at udnytte virakken om Bønkel station og dens placering, idet man hurtigt fandt på at kalde de fire Jung-lokomotiver for Bønkelmaskinerne. Den motorvogn som indkøbtes i 1927 blev omdøbt ”Bønkelfærgen”, ligesom man i ny og næ kaldte banen for Bønkelbanen. Bønkel holdeplads lå 32,4 km fra Svendborg (5,3 km fra Nyborg). Omkring 1948 havde holdepladsen et lille stikspor til brug for vognladningsvise godsforsendelser. Trods banens ringe militærstrategiske betydning, blev den under anden verdenskrig ramt af flere sporsprængninger ved Bynkel den 20. april 1945 i tidsrummet fra midnat til kl. 6 om morgenen. Dette blev udført af Nyborg-sabotørerne. Almindeligvis brugtes et plastisk sprængstof, der efter sin brunlige farve og lidt søde lugt kaldtes ”marcipan”. Formet som en brødlignende klump kunne det anbringes lige under det ønskede sprængningssted, hvorefter man dækkede det til med lidt jord og grus, så det så ret tilforladeligt ud. Kun et par ledninger på ca. en meter til en kontaktudløser røbede noget farligt. I alt fandt der 15 skinnesprængninger sted på Nyborg-Svendborg banen i årene 1940-45.

 

Bynkel station (postkort) o. 1904 med damptog mod Svendborg. Indtil 1912 betød den hængende vinge på signalet indkørsel. På perronen ses bl.a. ekspeditrice Maria Madsen og hendes ægtefælle baneformand Ole Madsen. Fru Madsen blev på stationen til sin død d. 2/8-1923, 64 år gammel (Ophav: Nyborg Lokalhistoriske Arkiv)

 

Bynkel station set fra banesiden. Den lå på banens højre side set fra Nyborg (Foto: Erik V. Pedersen, 23/5-64)

 

Bynkel stationsskilt med røde bogstaver og kant på hvid baggrund (Foto: Erik V. Pedersen, 23/5-64)

 

Bynkel station set fra Skolevej (Foto: Erik V. Pedersen, 23/5-64)

 

Bynkel station set fra syd mod Nyborg (Foto: Erik V. Pedersen, 23/5-64)

 

Bynkel station set fra syd-øst. Her var ikke varehus fra begyndelsen, men i 1899 fik stationen sammen med Slude hver halvdelen af Hesselagers gamle (Foto: Erik V. Pedersen, 23/5-64)

 

Bynkel station med tog i form af en Mp med personvogn mod Svendborg (Foto: Erik V. Pedersen, 23/5-64)

 

Bynkel station set mod syd fra en lidt usædvanlig vinkel i okt. 1963 (Foto: Otto Høj Madsen)

 

Bynkel 1948. Til venstre jernbanebroen over Ørbækken inde i dæmningen. Både bro og dæmning findes endnu men meget tilgroede (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Bynkel station set fra luften 1954. Vejforløbet syd for stationen var anderledes end i dag, hvor vejen slog et slag syd om stationens sporareal. Efter banens nedlæggelse er vejen rettet ud (Ophav: Cowi A/S)

 

Bynkel. Overkørslen lige syd for stationen som den så ud fra luften i 1956. Stationen lå til højre. Vejen er Blankenborgvej senere rettet ud efter banens nedlæggelse (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Bynkel. Her er samme overkørsel i 1960 med banen set mod Kogsbølle/Svendborg. Huset findes endnu, men købmandsforretningen er ophørt for længst (Ophav: Sylvest Jensen)

 

Strækningen mellem Bynkel og Kogsbølle vist med gul pil. På luftfotoet ses tydeligt hvordan banen skar sig gennem landskabet som følge af store jordarbejder. Kogsbølle trinbræt lå lige uden for billedets kant (Ophav: Sylvest Jensen, 1956) 

 

Bynkel sporplan. Stiksporet forsvandt omkring 1961

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Fyens Stiftstidende den 23. apr. 1897

>> Svensk Arbejdsmand Vilhelm Johanson kom iaftes ved Syvtiden kjørende paa Dresine ved Bønkel. Han blev bagfra indhentet af en løs, tom Grusvogn, som i fuld Fart kom rullende nedad Bakken. Johanson sprang af Dresinen, faldt paa Sporet og fik derved Benet kjørt over og knust paa to Steder. Benet blev amputeret under Knæet paa Nyborg Sygehus. Johanson, der er udenfor al Fare, faaer udbetalt 2000 Kr. i Ulykkesforsikring og Skadeserstatning <<

,,

Det stod i avisen for 127 år siden:

Svendborg Avis den 27. nov. 1897

>> Forulykket Gris.
En Kone fra Nyborgegnen købte forleden Dag paa Nyborg Torv en lille Pattegris, som hun i en Pose vilde transportere til sit Hjem, der laa ved en Station paa Nyborg-Svendborg Banen.
Paa Banegaarden, hvor hun løste Billet, gav hun sin gris til Banepersonalets Varetægt, for at denne som Rejsegods kunde følge med samme Tog til sit ny Hjem. Des værre for alle Parter naaede denne ikke saa vidt, thi ved Bestemmelsesstedet viste det sig til alles Forundring, at Grisen var sporløst forsvunden.
En anstillet Undersøgelse førte omsider til det beklagelige Resultat, at Grisen blev fundet i Nærheden af Bønkel Holdeplads som død. Under kørslen var Grisen fra Postvognen, ad en Skraaning, falden ned i et Vandhul, hvor den ynkelig havde endt sit unge Liv <<

,,

Det stod i avisen for 126 år siden:

Middelfart Venstreblad den 3. maj 1898

>> Atter Maskinuheld paa Nyborg-Svendborgbanen. Natten imellem Fredag og Lørdag indtraf atter et Maskinuheld paa ovennævnte Banestrækning. Da Toget der gaar fra Nyborg Kl. c. 12¼ kom til Bønkel Holdeplads, sagde Maskinen stop, og kunde, grundet paa et Uheld ved Regulatoren, ikke trække Toget længere. En ny Maskine rekvireredes fra Nyborg. Denne kom efter circa 1 Times Forløb og bragte de længselsfuldt ventende Passagerer til Svendborg. Lokomotivføreren paa den itugaaede Maskine mente, at den kunde gaa til Svendborg alene, nu han var bleven fri for Vognene; men han naaede kun til Oure Station, hvor han maatte overnatte. Mon egentlig de Maskiner, denne Bane ejer, er synderlig gode? Der er saa ofte Vrøvl med dem og uheldigvis altid om Natten <<

,,

Det stod i avisen for 125 år siden:

Ribe Stifts-Tidende den 5. jan. 1899

>> Paa den 1½ Aar gamle Nyborg-Svendborg Bane er der Nytaarsdag sket et stort Jordskred ved Vejrup Station, hvilket forholdsvis hurtigt udbedredes, samt ved Bønkel Holdeplads, hvilken sidste Skades Udbedring har krævet flere Dages Arbejde med en stor Arbejdsstyrke.
Det er den senere Tids vedholdende Regn, som er Aarsag til disse Uheld <<

,,

Det stod i avisen for 109 år siden:

Langelands Social-Demokrat den 10. apr. 1915

>> Indbrud paa Bønkel og Slude Stationer.
I Nat er der begaaet Indbrud paa Bønkel og Slude Stationer paa Svendborg-Nyborg-Banen. Tyven eller Tyvene har paa Bønkel Station skaffet sig Adgang ved at trykke en Rude ind i Spisekammervinduet, og har i Køkkenet, hvor de i Stationsforstanderens Jakke, som hang der, taget en Pengepung med 17 Kr. Derefter har de ransaget de øvrige Lokaler og gennemrodet alle Skuffer, men uden synderligt Udbytte, idet der kun fandtes et mindre Beløb for solgte Frimærker. Af dette er taget ca. 3 Kr. i Sølv, alle Kobberpenge har de ladet ligge.
Efter omhyggeligt at have samlet Glasskaarene op, har Tyvene fjernet sig og er gaaet til Slude, hvor de ligeledes ved at trykke en Rude ind, har skaffet sig Adgang til Lokalerne, som er gennemrodet, men uden synderligt Udbytte, idet der saa godt som ikke fandtes Spor af Penge.
Sporene viser, at Tyvene er kommen fra Nyborg og hele Tiden har fulgt Jernbanelinien <<

,,

Det stod i avisen for 104 år siden:

Svendborg Avis den 19. feb. 1920

>> Banen frifandtes.
Sydfynske kunne ikke gøre for, at Hestene opholdt sig paa Linien.
Den 12. Maj 1919 blev et Par Heste paa Banelinien mellem Nyborg og Bønkel Station nedkørt af et Tog. Hestene, der tilhørte Gaardejer L. Kjær, Vindinge, var forsikrede i Rosilde Kreaturforsikringsforening, der i Anledning af Paakørslen maatte udbetale en Erstatning af 3125 Kr. Kreaturforsikringsforeningen anlagde derefter Sag ved Østre Landsret mod Jernbaneselskabet og paastod dette dømt til at godtgøre Foreningen den udbetalte Erstatning. Landsretten fandt, at der ikke kunde bebrejdes Jernbaneselskabet noget, hvorfor dette frifandtes og fik tilkendt 200 Kr. i Sagsomkostninger <<

,,

Det stod i avisen for 94 år siden:

Fyns Venstreblad den 26. aug. 1930

>> Bønkel Station hærget af en Skypumpe.

Hele Stationsbygningen rystedes og mange Tagsten blev revet af.

Søndag Morgen mellem Kl. 6 og 7½ rasede et mægtigt Skybrud over Østfyn, og Vandet skyllede saa stærkt ned over Engen, at der flere Steder dannede sig smaa Søer, som dog hurtigt igen forsvandt.

Over Kogsbølleegnen og Bønkel kom samtidig en Skypumpe, der saa ud til kun at være omkring en halv Snes Meter bred. Skypumpen drog fra Kogsbølle Bakker ind over Markerne, hvor den rev den endnu i Hobe staaende Sæd med sig, ligesom flere Roemarker blev slaaet meget ned. Da Skypumpen var over Bønkel Station, omklamrede den Stationsbygningen, der bogstavelig talt blev gennemrystet i det Par Minutter Skypumpen havde fat i den.

Den fungerende Bestyrer af Stationen fortæller, at det inde paa Kontoret lød som om hele Huset skulde rystes sammen, og han løb straks ud paa Perronen, hvor Tagstenene røg ned i Massevis.

Lidt efter lidt gled Skypumpen videre ud over Nyborg Fjord, og saa vidt man kunde se, har den forinden ikke faaet Lejlighed til at anrette videre Skade. Et foretaget Eftersyn af Stationsbygningen viste senere, at det kun var gaaet ud over Taget der <<

,,

Det stod i avisen for 94 år siden:

Fyens Stiftstidende den 29. dec. 1930

>> Dræbt af Toget.

En Ulykke igaar ved Bønkel Station. 10-aarig Dreng dræbt og Murermester Knudsen kvæstet.

Igaar Middags er der ved Bønkel Station efter Nyborg ved Nyborg-Svendborg-Banen, sket en Bilulykke, der krævede et Menneskeliv. Ulykken indtraf ved den meget farlige Overkørsel lige ved Stationen, hvor et højt Hus helt spærrer Udsigten, saa man ikke kan se ud ad Banelinien, før man kommer helt hen til Sporene.

Murermester H. Chr. Knudsen, Nyborg, kom kørende i sin Vogn ad Vejen fra Rosilde mod Holckenhavn. Han havde ikke lagt Mærke til, at der var givet Signal for Toget og kørte frem lige idet Toget - et Dampmaskinetog - Kl. 11,45 skulde passere.

Toget havde kun ringe Fart, da det skulde standse ved Stationen, men da den omtalte Ejendom ogsaa spærrer Udsigten fra Lokomotivet til Vejen, kunde det ikke forhindres, at Lokomotivet maatte rive Vognen med. Den skubbedes ca. 35 Meter hen ad Banelinien og drejedes paa tværs.

Sammenstødet mellem Lokomotivet og Vognen var saa stærkt, at H. Chr. Knudsen slyngedes ud paa Stationens Plads og brækkede det ene Laar, men syntes ellers ikke at have taget særlig Skade af den haarde Medfart.

Den eneste Passager i Bilen var Murermesterens 10-aarige Dattersøn. Han sad paa bageste Sæde og var bevidstløs, da man kom til. Rimeligvis er han, da Vognen standsede Farten, slynget hen mod forreste Agestol og har her slaaet Hovedet saa stærkt, at der er indtraadt stærk Hjernerystelse.

Fra Stationen blev straks ringet efter Sygebilen. Paa Sygehuset konstateredes straks, at den lille Drengs Tilstand var meget alvorlig, og Kl. 5 meddeltes det, at han var afgaaet ved Døden <<

 

Murermesteren blev senere ved retten i Nyborg idømt en bøde på 200 kr. samt at betale en erstatning på 15 kr. til Sydfynske Jernbaner foruden sagsomkostningerne.
Kort tid efter var den gal igen i samme overkørsel:

,,

Det stod i avisen for 93 år siden:

Fyens Stiftstidende den 15. jan. 1931

>> Motortog knuser en Lastbil og afspores.

Uhyggelig Ulykke ved Bønkel Station i Formiddags. Trafikken paa Svendborg-Nyborg-Banen maa i Dag foregaa ved Udveksling.

Lastbilens Chauffør, der er fra Odense, bringes bevidstløs til Nyborg Sygehus

 

I Formiddags ved 9-Tiden er der ved Bønkel Station tæt udenfor Nyborg sket et meget alvorligt Sammenstød mellem Svendborg-Nyborg Banens Motortog og en Lastvogn fra Odense.

Denne Overkørsel er kendt som meget farlig for Færdselen, idet paa den ene Side Stationsbygningen og paa den anden Side en Købmandsforretning tager Udsigten til Banelinien bort. Det var her, der fornylig skete en sørgelig Ulykke, som kostede en lille Dreng fra Nyborg Livet.

Denne Gang synes de uheldige Udsigtsforhold dog ikke alene at være Skyld i Ulykken, idet Lastvognens Fører ikke kan have undgaaet at se, at Toget kom, idet han kørte et Stykke langs Banelinien omtrent ved Siden af Toget, hvorfra der blev givet kraftigt Signal.

Han har imidlertid aabenbart regnet med, at Toget skulde holde ved Bønkel, hvad det imidlertid ikke skulde. Chaufføren, der kom fra Holckenhavn-Siden kunde i det Øjeblik han var ved Købmandsforretningen ikke se hen til Stationspladsen, og har troet, at han kunde naa at komme over, før Toget kørte frem. Men i samme Øjeblik, han var midt paa Sporet ramte Motortoget Bilen og slæbte den med 20 Meter henad Banelinien.

 

Motortoget afspores.

Hele Vognens Bagparti blev fuldstændig knust, og Resterne af det samt Vognens Forparti med Førerhuset, som mærkeligt nok holdt til det kraftige Stød, satte sig saa fast til Motortoget og blev desuden klemt inde mellem dette og Baneskraaningen, saaledes at det med de forreste Hjul afsporedes og sank ned i Jorden ved siden af Skinnerne. Rimeligvis er Afsporingen sket ved, at en eller anden Jerndel fra den knuste Motorvogn er faldet ned paa Skinnerne foran Motortogets Hjul.

Der var ikke ret mange Passagerer i Toget, og de slap fra det med Skrækken og med nogle for et Par af de Rejsendes Vedkommende ret slemme Knubs. Motortoget kom som nævnt til at staa i en meget vanskelig Stilling. Det var et stort og besværligt Arbejde, at faa Resterne af Lastvognen skilt fra det, og dernæst var det atter meget vanskeligt at faa den tunge Motorvogn hævet op paa Sporet igen.

Et Hjælpetog med Redskaber og alt det Mandskab, man havde til Raadighed blev straks fra Nyborg sendt ud til Ulykkesstedet, og gik igang med Arbejdet, som man ved Middagstid mente vilde tage endnu ca. 3-4 Timer.

Hele Dagen har Trafikken paa Svendborg-Nyborg-Banen maatte foregaa ved Udveksling af Passagerer og Gods paa begge Sider af Ulykkesstedet, hvilket naturligvis voldte baade Banen og de Rejsende meget Besvær.

 

Den tilskadekomne Chauffør

er Chauffør Anders Chr. Petersen, Albanigade 42, og Lastvognen, som han kørte, tilhørte Entreprenør L.M. Kiær, Klingenberg 13.

Chaufføren, der var alene i Vognen, havde været ude i Bønkel Grusgrav for at hente et Læs Grus, som han var paa Tilbagevejen med, da Ulykken skete.

Da man efter at Motortoget var afsporet kom ud af dette for at se, hvad der var sket, kom Chaufføren kravlende ud fra Førerhuset. Han var meget lidende af forskellige voldsomme Slag og Nerverystelsen og blødte fra et Saar i Panden og kort efter, at han var kommet ud af Bilen mistede han Bevidstheden.

En ung Dame, som var med Motortoget, Frøken Bodil Jensen, Datter af Papirhandler Hans Jensen i Nyborg, anlagde en foreløbig Forbinding paa Chaufføren. Den unge Dame, der skulde til Skaarup Seminarium, er uddannet som Spejder og Samarit og bragte ved denne Lejlighed den tilskadekomne Mand en god første Hjælp.

Den bevidstløse Chauffør blev af Falcks Ambulance i Nyborg ført til Nyborg Sygehus, hvor han indlagdes.

Da vi i Eftermiddags spurgte til hans Befindende var han endnu ret lidende, men der mentes dog ikke at være Fare for hans Liv. Han har ikke Kraniebrud, men synes at skulde slippe fra Ulykken med en Hjernerystelse.

Falcks Redningskorps har netop idag aabnet sin Redningsstation i Nyborg og herfra mødte baade Ambulance og Kranvogn, saaledes at der straks blev Brug for det nye Materiel, som gjorde god Nytte.

Den tilskadekomne Chauffør Petersen har kun i en Ugestid været ansat hos Entreprenør Kiær. Han er 32 Aar og ugift. Det forlød paa Ulykkesstedet, at han var kendt med den vanskelige Overkørsel, men i alle Tilfælde synes det, som om han ikke har udvist tilstrækkelig Forsigtighed, idet han som ovenfor nævnt ikke kan have undgaaet at vide, at Toget var i Nærheden, selvom han vel ikke kunde vide, at det ikke skulde holde ved Bønkel Station.

 

Motortoget paa Sporet igen.

Ved 2-Tiden i Eftermiddags lykkedes det Hjælpemandskabet at faa Motortoget sat paa Spor igen. Saa vidt man ved en foreløbig Undersøgelse kan se, er Motorvognen sluppet med mindre Beskadigelser f. Eks. paa den elektriske Tænding samt de udvendige Skrammer.

Vor Fotograf tog i Middags ovenstaaende Billeder af Motorvognen og af den beskadigede Bil, som Falcks Redningskorps fra Nyborg er ifærd med at bjerge.

Togkørslen paa Svendborg-Nyborg-Banen blev med Udvekslingerne gennemført med 15-20 Minutters Forsinkelse.

Resterne af den paakørte Lastvogn blev af Carl Kruse befordret ind til Odense <<


,,

Det stod i avisen for 86 år siden:

Langelands Social-Demokrat den 19. apr. 1938

>> Stop for rødt Lys.
I Onsdags blev der sat Lyssignaler i Drift ved Svendborg-Nyborg Jernbanens Overskæring ved Bivejen Kogsbølle-Revsvindinge ved Bønkel Station. De vejfarende skal stoppe for rødt Lys, og Togene fløjter ikke mere ved Overkørslen <<

,,

Det stod i avisen for 66 år siden:

Fyens Stiftstidende den 10. sep. 1958

>> Da Svendborg-Nyborg toget i aftes ved midnatstid paa vej mod Nyborg var ved at køre ind til Bynkel Station, sprang tre køer pludselig ud paa sporet. Lokomotivføreren kunne ikke naa at bremse og de tre køer blev ramt og slynget til side af toget. De blev alle dræbt ved paakørslen <<

,,

Det stod i avisen for 64 år siden:

Fyens Stiftstidende den 11. nov. 1960

>> Stationsekspeditrice dræbt af tog i Bynkel.

Traadte ud paa sporet for at undgaa vandpytter.

Var paa vej for at melde toget.

Den 45-aarige stationsekspeditrice, fru Elise Frederiksen blev i gaar dræbt ved en paakørselsulykke, der indtraf ved Bynkel Station paa Svendborg-Nyborg banen.

Fru Frederiksen havde været et ærinde hos købmand Hans Jensen, der har forretning ved vejsvinget ved stationen, og kort før hun skulle melde eksprestoget - et motortog fra Svendborg til Nyborg - forlod hun forretningen og gik uden om en godsvogn, som stod paa jernbanesporet, for at undgaa nogle vandpytter.

Fru Frederiksen har formentlig ikke hørt toget, idet hun pludselig traadte ud paa sporet, da toget med ret stor hastighed kørte ind paa stationen. Hun blev slynget hen ad banelegemet og blev haardt kvæstet i hovedet og paa den venstre side.

Toget standsede straks op, og man fik gennem købmandens telefon tilkaldt Falck, Nyborg, som kørte den bevidstløse fru Frederiksen til Nyborg Sygehus. Hendes kvæstelser var saa alvorlige, at hun døde før ankomsten til sygehuset.

Fru Frederiksen havde i 7-8 aar været ekspeditrice paa Bynkel Station. Hendes mand, skovarbejder Harry Frederiksen, var paa arbejde, og kun hendes 11-aarige datter var hjemme, da ulykken skete. Den forulykkede efterlader foruden mand og datter to sønner, hvoraf den ene er i Canada, og den anden sejler paa Østen <<

 

Efter den triste hændelse blev der ikke ansat en ny ekspeditrice, da stationen var meget lidt benyttet, og DSB ønskede den nedsat til trinbræt uden godsbetjening. Dette skete fra 1. aug. 1961, og kort tid efter blev sidesporet taget op

,,

Det stod i avisen for 61 år siden:

Fyens Stiftstidende den 1. okt. 1963

>> Slap uskadt fra sammenstød med tog ved Nyborg.
Men kvæstedes, da hjælpen naaede frem.

Fru Ingrid Jensens bil blev slynget en halv snes meter væk efter sammenstødet med toget i Bynkel. Vognen blev en del ødelagt, men føreren slap næsten uskadt
 

En personbil, ført af fru Ingrid Jensen, gift med gaardejer Niels Jensen, Sulkendrup, stødte i gaar eftermiddags sammen med Nyborg-Svendborg-toget i en jernbaneoverskæring ved Bynkel Station. Bilen blev slynget en halv snes meter væk, men fru Jensen kom intet til. Først da tililende paa en haandfast maade rejste hendes væltede bil op, kvæstedes hun. Da bilen vippedes paa højkant, slog fru Jensen hovedet imod døren og maatte til behandling paa sygehuset for en flænge i panden.
Sammenstødet skete ved 16-tiden, da fru Ingrid Jensen kom kørende i retning mod Kogsbølle. I det skarpe vejsving ved jernbaneoverskæringen oversaa hun blinklyset eller var maaske blændet af solen. I hvert fald holdt hun ikke tilbage, men kørte direkte ind i siden paa togets motorvogn, som netop dukkede frem fra højre side. Det er konstateret, at blinklyset var i gang. En bilist holdt tilbage for det paa den modsatte side af overskæringen.
Ved sammenstødet med toget blev baade for- og bagpartiet paa hendes vogn trykket ind, idet toget trak vognen sidelæns rundt, inden den atter slyngedes bort. Den rullede en gang rundt og passerede netop mellem to hegn, inden den blev liggende paa højre side. Fru Jensen blev ved sammenstødet og vognens kolbøtter kastet rundt inde i vognen, men bortset fra et chok var hun uskadt - indtil vognen blev vippet paa plads. I ambulance fra Falck-Zonen i Nyborg blev hun kørt til Nyborg Sygehus og indlagt til observation.
Toget kom kørende med ringe fart - kun 20-30 km/t - idet det skulle standse ved Bynkel Station. Ved sammenstødet blev luftledningen til vacuum-bremserne revet i stykker, men derudover skete der ingen skade <<

,,

Det stod i avisen for 59 år siden:

Fyens Stiftstidende den 4. apr. 1965

>> Farligt vejsving ved Bynkel Station fjernes.

Efter at Nyborg-Svendborg jernbanen er blevet nedlagt, har Vindinge Sogneraad faaet mulighed for at foretage en udretning af landevejen ved Bynkel Station, hvor der paa grund af den smalle, snoede vej har været mange farlige situationer. Arbejdet indledes paa tirsdag, og i den anledning vil der fra tirsdag morgen kl. 7 blive etableret vejspærringer og omkørsler paa begge sider af stationen.

Vejen fra Sulkendrup, som i øjeblikket udmunder i den snoede vej, vil blive ført ret tværs over det tidligere baneterræn ved Bynkel Station og her paa ny blive tilsluttet til vejen mod Holckenhavn og Kogsbølle. Hele "sløjfen" paa den oprindelige vej vil med andre ord blive fjernet, saaledes at det fremtidig bliver vejen fra Vindinge, der kommer til at udmunde i Sulkendrup-Holckenhavn vejen.

Vindinge Sogneraad har overdraget arbejdet med vejforlægningen og istandsættelse af broen over vandløbet ved foden af bakken til Tjære Kompagniet i Nyborg. Prisen bliver ca. 45.000 kr., og man haaber at kunne tage den nye vej i brug til paaske.

Mens vejarbejdet staar paa, vil Bynkelvejen fra hovedvej A8 i Vindinge være spærret for gennemkørsel til Kogsbølle, og der etableres omkørsel ad Dyrehavevejen over Holckenhavn. Paa den modsatte side af arbejdsstedet spærres Bynkel Bakke for gennemkørsel til Vindinge, og i stedet laves omkørsel over Holckenhavn og Vindingevejen <<

,,

Det stod i avisen for 59 år siden:

Fyens Stiftstidende den 17. maj 1965

>> Vejforlægning i Bynkel.

Arbejdet med at forlægge og udrette den snoede landevej forbi Bynkel Station mellem Vindinge, Kogsbølle og Holckenhavn er endnu ikke færdigt, idet man bl.a. mangler asfalteringen, men den nye vej er i hvert fald taget i brug. Den fører fra Sulkendrup tværs over det gamle baneterræn ved siden af stationsbygningen, der ses til venstre i billedet 

 

[Bynkel station til venstre og den nedlagte banestrækning mod Kogsbølle/Svendborg markeret med gul pil. Vejskiltet viser 2 km til Vindinge. Maj 1965] <<

 

Bynkels første bestyrer fra 1897 til 1923 var ekspeditrice Maria Madsen født Pedersen den 4/7-1859 i Kogsbølle. Afgik ved døden den 2/8-1923, 64 år gammel

Næste stop: KOGSBØLLE


til oversigtskortet